VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

cellwise.sty Làm các ô chứa nội dung

Posted by nhdien on 06/09/2012

Gói lệnh có trên CTAN

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/cellwise

Tác giả là Matthias Borck-Elsner. Mục đích làm các ô dữ liệu để đưa ra các vị trí khác nhau. Mỗi ô có thể định nghĩa các thuộc tính riêng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: