VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

mbenotes.sty Làm chú thích mọi nơi

Posted by nhdien on 05/09/2012

Tác giả Matthias Borck-Elsner đã viết cả một gói công cụ tại

http://ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/mbenotes

Mục đích của gói lệnh là làm các chú thích tại mọi vị trí và hoàn cảnh văn bản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: