VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh appendix.sty lập tên các phần phụ lục

Posted by nhdien on 03/09/2012

Tác giả Peter Wilson, Herries Press thiết lập gói lệnh
Hiện nay thực hiện : Will Robertson tại địa chỉ

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/appendix

Mục đích đặt lại các tiêu đề và đánh số lại phần tài liệu phụ lục kèm theo.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: