VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh ftnxtra.sty làm chú thích trên tiêu đề và biểu bảng

Posted by nhdien on 02/09/2012

Tác giả  Vafa Khalighi đã viết  gói lệnh tại\footnote{Tác giả}

http://ctan.megagod.net/tex-archive/macros/latex/contrib/ftnxtra/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: