VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (10)

Posted by nhdien on 01/09/2012

Những bài tập sau đây được lấy từ tài liệu sưu tầm trên mạng được biên tập và sửa đổi lại với nội dung áp dụng các phương pháp giải của tin học.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: