VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh layout.sty thể hiện các phần trang văn bản trong bộ tools của LaTeX

Posted by nhdien on 24/08/2012

Kent McPherson a.o. đã viết gói lệnh này trong bộ tools của LaTeX có địa chỉ tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/

Mục đích chính của gói lệnh là thể hiện các phần khác nhau của trang văn bản với lệnh điều khiển được.

Bạn xem tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: