VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh indentfirst.sty làm thụt đầu dòng đầu tiên sau lệnh đoạn trong bộ tools của LaTeX

Posted by nhdien on 23/08/2012

David Carlisle đã viết gói lệnh này trong bộ tools của LaTeX có địa chỉ tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/

Mục đích gói lệnh là làm thụt đầu dòng dòng đầu tiên sau lệnh đoạn vì mặc định trong LaTeX không có thụt đầu dòng đầu tiên mà chỉ có từ đoạn thứ hai trở đi.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: