VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

bbold.sty Gói lệnh phông chữ rỗng cho Văn bản và Toán

Posted by nhdien on 20/08/2012

Một gói lệnh cung cấp phông chữ rỗng đẹp có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/bbold/

Trong  MiKTeX cũng cung cấp gói lệnh này, nếu có CD hãy nạp vào từ đĩa.

Bạn xem chi tiết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: