VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

tocbibind.sty Lấy các tiêu đề của mục lục, danh sách hình, … vào bảng mục lục

Posted by nhdien on 17/08/2012

Tác giả Peter Wilson, Herries Press và người điều hành hiện nay  Will Robertson về gói lệnh này. Tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/tocbibind/

Bạn xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: