VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

multitoc.sty Làm nhiều cột cho mục lục

Posted by nhdien on 16/08/2012

Gói lệnh multitoc.sty nhằm tạo mục lục hoặc danh sách hình, danh sách bảng thành nhiều cột. Do Martin Schr\”{o}der viết có tại:

http://ctan.uib.no/macros/latex/contrib/ms/

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: