VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

titlefoot.sty Làm chú thích trên tiêu đề

Posted by nhdien on 15/08/2012

Brett Presnell từ năm 1997 đã viết gói lệnh titlefoot.sty nhằm mục đích thêm vào các chú thích của các đầu đề và tác giả những chú thích cần thiết. Gói lệnh có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/titlefoot/

Bạn xem chi tiết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: