VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Những bài đã đăng năm 2012

Posted by nhdien on 18/04/2012

Tháng 12.
167.VieTeX 3.0 Chúc mừng năm mới 2013, 31/12/2012
166.2012 in review, 31/12/2012
165.VieTeX 3.0 và SumatraPDF trợ giúp xem và dịch ra PDF, 26/12/2012
164.Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (9), 18/12/2012
163.LaTeXDraw chương trình vẽ hình cho TeX, 14/12/2012
162.Trang web CTAN có giao diện mới, 13/12/2012
161.Gói lệnh brace.sty 1.0 đặt ngoặc biên thích hợp với biểu thức, 09/12/2012
160.qsymbols.sty – Gói lệnh dùng dấu nháy và dấu nháy kép làm lệnh, 07/12/2012
159.MdSymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán, 06/12/2012
158.fdsymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán, 05/12/2012
157.Vẽ hình trong WinTpic và biên dịch đầu ra là PDF, 02/12/2012
156.Nhấn đúp trong SumatraPDF quay về VieTeX tệp nguồn, 01/12/2012

Tháng 11.
155.Địa chỉ hòm thư trao đổi: nvvietex@gmail.com, 23/11/2012
154.20-11-2012 Ngày Nhà giáo Việt Nam, 17/11/2012
153.LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (12), 10/11/2012

Tháng 10.
152.Trang Web về TeX của Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, 30/10/2012
151.Chương trình MiKTeX 2.9 toàn bộ, 27/10/2012
150.Gói lệnh libertine.sty – Phông văn bản và tiếng Việt, 26/10/2012
149.Gói lệnh mhequ.sty – phương trình nhiều cột có nhãn, 15/10/2012
148.Gói lệnh sublabel.sty – chia nhỏ một số đếm trong LaTeX, 09/10/2012
147.Gói lệnh cute.sty – Trang hai cột đưa vào một cột, 02/10/2012
146.LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (11), 01/10/2012

Tháng 9.
145.Gói lệnh diagbox.sty kẻ các đường chéo ô bảng, 29/09/2012
144.Gói lệnh abraces.sty – cải tiến làm móc trên và móc dưới, 25/09/2012
143.Gói lệnh footmisc.sty – chỉnh ký hiệu và định dạng chú thích đưa ra, 24/09/2012
142.Gói lệnh savefnmark.sty lưu trữ ghi chú để dùng lại sau đó, 23/09/2012
141.Gói lệnh extdash.sty mở rộng lệnh ngắt từ xuống dòng mới, 22/09/2012
140.Gói lệnh watermark.sty làm ảnh và đánh dấu trên tiêu đề chạy, 21/09/2012
139.Gói lệnh ncccropmark.sty đánh dấu mốc bốn góc trang in văn bản, 20/09/2012
138.Gói lệnh nccfoots.sty tự làm ký hiệu dấu chú thích của người dùng, 19/09/2012
137.Gói lệnh nccbbb.sty làm chữ cái hoa rỗng,18/09/2012
136.Gói lệnh ncccropbox.sty đánh dấu góc của hộp chứa văn bản, 17/09/2012
135.Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (8), 15/09/2012
134.Gói lệnh textcomp.sty dùng phông văn bản kèm theo, 14/09/2012
133.Gói lệnh cookingsymbols.sty một số đồ bếp, 13/09/2012
132.Gói lệnh counttexruns.sty đếm số lần biên dịch tệp, 12/09/2012
131.Gói lệnh eqname.sty gán tên cho phương trình, 11/09/2012
130.Gói lệnh ecltree.sty làm biểu đồ cây, 10/09/2012
129.Kỷ niệm ngày khai giảng -My Friend The Wind, 09/09/2012
128.Gói lệnh chappg.sty đánh số trang theo chương, 09/09/2012
127.Gói lệnh changes.sty đánh dấu chỗ sửa, xóa và thay thế trong văn bản, 08/09/2012
126.Câu hỏi sử dụng UniKey và dùng nó gõ văn bản TeX, 07/09/2012
125.cellwise.sty Làm các ô chứa nội dung, 06/09/2012
124. mbenotes.sty Làm chú thích mọi nơi, 05/09/2012
123. Gói lệnh chapterfolder.sty tổ chức thư mục biên dịch tài liệu lớn, 04/09/2012
121. Gói lệnh appendix.sty lập tên các phần phụ lục, 03/09/2012
120. Gói lệnh ftnxtra.sty làm chú thích trên tiêu đề và biểu bảng, 02/09/2012
119. LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (10), 01/09/2012

Tháng 8.
118. Gói lệnh pagenote.sty gom chú thích ra một trang riêng, 31/08/201
117. pfnote.sty, fnpos.sty và dblfnote.sty tập hợp gói lệnh chú thích, 30/08/2012
116. Gói lệnh fancyhdr.sty làm tiêu đề trên dưới của một trang tài liệu, 29/08/2012
115. Gói lệnh fancyvrb.sty làm môi trường nguyên mã văn bản trong LaTeX, 28/08/2012
114. Gói lệnh delarray.sty làm biên cho môi trường array trong bộ tools của LaTeX, 27/08/2012
113. Gói lệnh verbatim.sty giữ mã nguồn văn bản trong bộ tools của LaTeX, 26/08/2012
112. Gói lệnh verbatimbox.sty thể hiện các phần trang văn bản trong bộ tools của LaTeX, 25/08/2012
111. Gói lệnh layout.sty thể hiện các phần trang văn bản trong bộ tools của LaTeX, 24/08/2012
110. Gói lệnh indentfirst.sty làm thụt đầu dòng đầu tiên sau lệnh đoạn trong bộ tools của LaTeX, 23/08/2012
109. Gói lệnh xr.sty làm tra cứu chéo ngoài tệp trong bộ tools của LaTeX, 22/08/2012
108. Gói lệnh bm.sty làm đậm ký tự và ký hiệu toán trong bộ tools của LaTeX, 21/08/2012
107. bbold.sty Gói lệnh phông chữ rỗng cho Văn bản và Toán, 20/08/2012
106. Gói lệnh mathbbol.sty – làm các chữ cái hoa hoặc không hoa rỗng, 19/08/2012
105. Gói lệnh bold-extra.sty làm đậm ký tự kiểu đánh máy, 18/08/2012
104. tocbibind.sty Lấy các tiêu đề của mục lục, danh sách hình, … vào bảng mục lục, 17/08/2012
103. multitoc.sty Làm nhiều cột cho mục lục, 16/08/2012
102. titlefoot.sty Làm chú thích trên tiêu đề, 15/08/2012
101. beton.sty dùng phông của cuốn “Concrete Mathematics”, 14/08/2012
100. romannum.sty chuyển đổi chữ số sang chữ số La Mã, 13/08/2012
99. Lich 2012, 2013 với phông mới, 10/08/2012
98. Gói lệnh vntext.sty 1.0 – Dấu tiếng Việt trên các loại bảng mã trong LaTeX (III), 01/08/2012

Tháng 7.
97. XeLaTeX và VieTeX với văn bản mã Unicode, 31/07/2012
96. Gói lệnh vntext.sty 1.0 – Dấu tiếng Việt trên các loại bảng mã trong LaTeX (II), 30/07/2012
95. punk.sty phông punk và dấu chữ Việt, 27/07/2012
94. Gói lệnh vntext.sty 1.0 – Dấu tiếng Việt trên các loại bảng mã trong LaTeX (I), 26/07/2012
93. Mẫu đề thi tự luận có thang điểm, 25/07/2012
92x. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (7), 18/07/2012
91. LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (9), 15/07/2012
90. Gói lệnh newtxtext.sty bộ phông chữ, 11/07/2012
89. tkz-base.sty – vẽ tọa độ và hình cơ bản (I), 07/07/2012
88. ytableau.sty – Làm bảng các ô gép lại, 05/07/2012
87. Gói lệnh tkz-tab.sty – Làm bảng biến thiên (III), 02/07/2012
86. LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (8), 01/07/2012

Tháng 6.

85. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (6), 30/06/2012
84. Gói lệnh tkz-tab.sty – Làm bảng biến thiên (II), 17/06/2012
83. LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (7), 14/06/2012
82. Vào VieTeX có thay đổi một chút, 14/06/2012
81. Trang web không vào được, 13/06/2012
80. LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (6), 02/06/2012

Tháng 5.

79. Hướng dẫn mới sử dụng VieTeX 3.0, 27/05/2012
78. tkz-tab.sty – Làm bảng biến thiên (I), 26/05/2012
77. Một số tiêu đề chương, 24/05/2012
76. Gép 2 trang vào một trang nhờ gói lệnh pgfpages.sty, 20/05/2012
75. LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (5), 18/05/2012
74. Một số ví dụ về bảng, 01/05/2012

Tháng 4.

73. Một số lệnh LaTeX trong môi trường toán, 25/04/2012
72. Các lệnh phông trong môi trường toán của LaTeX, 24/04/2012
71. Lệnh độ dài trong môi trường Toán của LaTeX, 23/04/2012
70. dictsym.sty cho một số biểu tương từ điển, 19/04/2012
69. Gói lệnh nccrules.sty làm các đường kẻ ngang khác nhau, 17/04/2012
68. mboxfill.sty điền một hàng kí hiệu giống nhau, 16/04/2012
67. expdlist.sty mở rộng môi trường description, 15/04/2012
66. paralist.sty mở rộng môi trường danh sách, 14/04/2012
65. Bộ phông TeX-Gyre gồm nhiều gói lệnh, 13/04/2012
64. pandora.sty trợ giúp cho dùng phông pandora, 12/04/2012
63. Dùng phông URW antiqua nén trong LaTeX, 11/04/2012
62. uarial.sty – Sửa họ phông mặc định không chân đẹp hơn, 10/04/2012
61. Gói lệnh ptsans.sty chữ không chân của Tiệp, 09/04/2012
60. baskervald.sty – phông văn bản và cài dấu tiếng Việt, 08/04/2012
59. Gói lệnh bera.sty – Bộ phông không chân, 07/04/2012
58. boisik.sty – Phông của Tiệp cho tất cả ký tự và ký hiệu toán, 06/04/2012
57. tpslifonts.sty – Bộ phông dùng cho trình chiếu, 05/04/2012
56. aurical.sty – PHÔNG CHỮ ĐẸP, 04/04/2012
55. desclist.sty cải tiến môi trường description, 03/04/2012
54. eqlist.sty dóng ký hiệu danh sách cùng độ rộng, 02/04/2012
53. adfrrows.sty và adfbullets.sty ký hiệu mũi tên và các loại dấu chấm, 01/04/2012

Tháng 3.
52. twoup.sty – in 2 trang vào mỗi trang bằng công cụ trợ giúp, 31/03/2012
51. booklet.sty – Làm sách cỡ nhỏ, in nhóm trang hai mặt thành tập để đóng sách, 30/03/2012
50. 2up.sty – In hai trang vào một trang định dạng, 29/03/2012
49. 2in1.sty – gom 2 trang a4 vào một trang nằm ngang, 28/03/2012
48. berenis.sty – phông văn bản, 27/03/2012
47. adforn.sty những ký hiệu mới, 26/03/2012
46. libris.sty – phông văn bản và cài dấu tiếng Việt, 25/03/2012
45. Những chú ý khi cài đặt lại MiKTeX, 19/03/2012
44. Gói lệnh cyklop.sty – phông chữ Ba Lan, 18/03/2012
43. electrum.sty nét chữ ký tự kiểu dây điện, 17/03/2012
42. verdana.sty – phông được làm từ phông TrueType của Window, 16/03/2012
41. concmath.sty phông làm sách cuốn Concrete Mathematics, 15/03/2012
40. Cập nhật sửa lỗi phiên bản VieTeX 3.0, 13/03/2012
39. romande.sty – phông văn bản và cài dấu tiếng Việt, 13/03/2012
38. Cám ơn tìm ra lỗi, 12/03/2012
37. Gói lệnh ptserif.sty bộ phông của Tiệp, 12/03/2012
36. antpolt.sty một họ phông đẹp của Balan, 11/03/2012
35. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (5), 10/03/2012
34. jamtimes.sty – Phông chữ và ký hiệu toán của tạp chí JAM, 09/03/2012
33. venturis.sty – phông văn bản và cài dấu tiếng Việt, 02/03/2012

Tháng 2.
32. Mã OT1, T1 và chữ tiếng Việt Nam, 29/02/2012
31. Bộ phông TCVN dùng cho LaTeX, 26/02/2012
30. Bộ phông VPS dùng cho LaTeX, 25/02/2012
29. Bộ phông VNI2 dùng cho LaTeX, 24/02/2012
28. Thông báo về hạn định Bandwidth của Box.net, 23/02/2012
27. Bộ phông cơ sở của TeX với chữ việt nam, 21/02/2012
26. Bộ phông Thư pháp Lân Hùng dùng cho LaTeX, 21/02/2012
25. Bộ phông BKHCM2 dùng cho LaTeX, 19/02/2012
24. Phông chữ tiếng Việt trong LaTeX, 17/02/2012
23. LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (4), 15/02/2012
22. Lớp hướng dẫn sử dụng LaTeX, 06/02/2012
21. bchart.sty – vẽ biểu đồ cột ngang đơn giản trong LaTeX, 05/02/2012
20. VieTeX 3.0 Phiên bản mới, 03/02/2012
19. Các loại dấu chấm chấm, 02/02/2012
18. LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (3), 01/02/2012

Tháng 1.
17. Đơn vị độ dài và các lệnh liên quan, 30/01/2012
16. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (4), 29/01/2012
15. ntheorem.sty lập danh sách định lý, 28/01/2012
14. mathdots.sty – Định dạng dấu ba chấm, 27/01/2012
13. Mẫu đề thi tự luận môn Toán, 26/01/2012
12. Chúc mừng Tết Nhâm Thìn, 23/01/2012
11. setspace.sty – Đặt khoảng cách dòng, 20/01/2012
10. parallel.sty gói lệnh làm cột văn bản song song, 19/01/2012
9. LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (2), 15/01/2012
8. multicolpar.sty sắp xếp cột chiều ngang, 14/01/2012
7. VieTeX 2.9 và Phiên bản tiếp theo, 09/01/2012
6. 2011 in review, 07/01/2012
5. ftnright.sty chú thích cột phải trên một trang, 07/01/2012
4. pmat.sty kẻ các đường đất khúc theo hàng, cột ma trận, 06/01/2012
3. extarrows.sty: Mở rộng cách thực hiện trên dưới mũi tên, 05/01/2012
2. maybemath.sty làm đậm ký hiệu toán trên tiêu đề, 03/01/2012
1.Cám ơn, 02/01/2012

One Response to “Những bài đã đăng năm 2012”

  1. […] Article from https://nhdien.wordpress.com/2012/04/18/nh%E1%BB%AFng-bai-da-dang-nam-2012/ Chia sẻ bài […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: