VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

expdlist.sty mở rộng môi trường description

Posted by nhdien on 15/04/2012

Rainer Hülse and Wolfgang Kaspar viết gói lệnh cải tiến môi trường description
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/expdlist
Trong
MiKTeX cũng có

Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: