VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bộ phông TeX-Gyre gồm nhiều gói lệnh

Posted by nhdien on 13/04/2012

Bộ phông TeX-Gyre có tại địa chỉ
http://www.gust.org.pl/projects/e-foundry/tex-gyre/
Đây
là một dự án tạo ra một số phông cho TeX được thực hiện bởi một số tác giả cụ thể nhất là Bogusław  Jackowski, Janusz M. Nowacki aka  và Piotr  Strzelczyk, thực hiện cho LaTeX là  Marcin  Woli\'{n}ski.
tgadventor.sty
tgbonum.sty
tgchorus.sty
tgcursor.sty
tgheros.sty
tgpagella.sty
tgschola.sty
tgtermes.sty

Bạn xem ở đây.

One Response to “Bộ phông TeX-Gyre gồm nhiều gói lệnh”

  1. […] paralist.sty mở rộng môi trường danh sách, 14/04/201265. Bộ phông TeX-Gyre gồm nhiều gói lệnh, 13/04/201264. pandora.sty trợ giúp cho dùng phông pandora, 12/04/201263. Dùng phông URW […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: