VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

2up.sty – In hai trang vào một trang định dạng

Posted by nhdien on 29/03/2012

Một gói lệnh hiện đại, thu hai trang vào một trang với các định dạng khác nhau.

Bạn xem tài liệu ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: