VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

setspace.sty – Đặt khoảng cách dòng

Posted by nhdien on 20/01/2012

Nhưng còn điều khiển cho từng khối và một số đoạn, ta hãy dùng gói lệnh setspace.sty với môi trường
\begin{spacing}{n}……. \end{spacing}, n là số dòng cách ra.

 

One Response to “setspace.sty – Đặt khoảng cách dòng”

  1. […] Mẫu đề thi tự luận môn Toán, 26/01/201212. Chúc mừng Tết Nhâm Thìn, 23/01/201211. setspace.sty – Đặt khoảng cách dòng, 20/01/201210. parallel.sty gói lệnh làm cột văn bản song song, 19/01/20129. LẬP TRÌNH […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: