VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Hướng dẫn sử dụng WinTpic

Posted by nhdien on 27/12/2011

Chương trình vẽ hình rất đơn giản nhưng kết quả cũng rất tốt khi cần. Trước đây phiên bản WinTpic 3.08 nay đã cải tiến nhiều và có tại địa chỉ:
link: http://aogaeru-lab.my.coocan.jp/sub1.html
Tập kết quả có đuôi là TeX. Những tệp này chỉ dịch với đầu ra là DVI còn đầu ra PDF không chấp nhận. Phiên bản mới có chuyển đổi ra hình đuôi *.eps để đưa vào trong TeX với đầu ra DVI và cũng chuyển đổi ra tệp đuôi *.pdf để đưa vào trong TeX với đầu ra là PDF.

One Response to “Hướng dẫn sử dụng WinTpic”

  1. […] Article from https://nhdien.wordpress.com/2011/12/27/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-wintpi…Hướng dẫn sử dụng […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: