VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

xspace.sty – Định nghĩa các lệnh không dính vào từ sau

Posted by nhdien on 23/11/2011

Kết thúc lệnh là một dấu trắng hoặc các kí hiệu không phải chữ cái. Khi lệnh gõ chung với văn bản sẽ có kết quả dính vào nha, để không có hiện tượng đó:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: