VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

breqn.sty – Ngắt khối công thức toán sang trang

Posted by nhdien on 10/11/2011

Gói lệnh này đưa ra một số cách ngắt công thức. Tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/mh
Tác giả của gói lệnh là Michael J. Downes và Morten Hoegholm .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: