VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

subsupscripts.sty – Các phương án làm chỉ số

Posted by nhdien on 06/11/2011

Gói lệnh này đưa ra lệnh làm chỉ số  của công thức toán. Tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/subsupscripts/
Tác giả của gói lệnh là Riccardo Bresciani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: