VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

algorithms.sty – biểu diễn thuật toán

Posted by nhdien on 22/09/2011

Giới thiệu gói lệnh
Gói lệnh thể hiện các thuật toán, có tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/algorithms/
Tác giả của gói lệnh là Rogério Brito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: