VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

version.sty – lựa chọn đưa ra câu gợi ý và trả lời

Posted by nhdien on 19/09/2011

1. Giới thiệu gói lệnh
Gói lệnh đưa nội dung gợi ý và trả lời, có tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/misc/
Tác giả của gói lệnh là Donald Arseneau.
2. Cách sử dụng
Chỉ dùng hai lệnh sau trong phần đầu của văn bản
\includeversion{…} cho hiện ra
\excludeversion{…} không cho hiện ra

1. Ví dụ tệp có nội dung
\documentclass{article}
\usepackage{version}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\includeversion{hint}\excludeversion{answer}
\begin{document}
Giải phương trình $x^2=2$

\begin{hint}
Gợi ý: Phải có âm dương
\end{hint}
\begin{answer}
Đáp số:
$x=\pm\sqrt{2}$
\end{answer}
\end{document}
\end{verbatim}
Khi chạy cho kết quả:

Giải phương trình $x^2=2$
Gợi ý: Phải có âm dương

2. Ví dụ thay dòng lệnh sau vào phần đâu
\excludeversion{hint}
\includeversion{answer}

Cho kết quả

Giải phương trình $x^2=2$
Đáp số: $x=\pm\sqrt{2}$

3. Nếu câu hỏi nhiều phần thì tương tự như:
\includeversion{first}\excludeversion{second}
\excludeversion{third}\excludeversion{fourth}
% \excludeversion{first}\includeversion{second}
%\excludeversion{third}\excludeversion{fourth}
% \excludeversion{first}\excludeversion{second}
%\includeversion{third}\excludeversion{fourth}
% \excludeversion{first}\excludeversion{second}
%\excludeversion{third}\includeversion{fourth}
Chỉ chọn lấy một thôi. Tất nhiên đưa vào 4 môi trường nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: