VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

optional.sty – đưa văn bản tùy chọn vào văn bản

Posted by nhdien on 17/09/2011

1. Giới thiệu gói lệnh
Gói lệnh đưa các văn bản tương tác lựa chọn vào trong khi dịch, có tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/optional/
Tác giả của gói lệnh là Donald Arseneau.
2. Cách sử dụng
1. Trong văn bản ta có thể đưa vào

\opt{opta}{Do this if option opta was declared}
\opt{optb}{Do this if option optb was declared}
\opt{optx,opty}{Do this if either option optx or opty}
\opt{}{Never print this text!}
\optv{xam}{Type: \verb|[root /]$ rm -r *|.}

2. Tùy chọn của gói lệnh \usepackage[opta]{optional} thì mặc định đưa vào

Do this if option opta was declared

3. Khi không có tùy chọn.
Khi biên dịch sẽ dùng lại với câu hỏi

\useOption=

Ta gõ vào

\useOption=opta

Thêm vào văn bản

Do this if option opta was declared

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: