VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

index.sty làm nhiều tệp chỉ số từ khóa

Posted by nhdien on 01/08/2011

1 Gói lệnh gói lệnh
Gói lệnh tương đối hoàn hảo làm nhiều tệp chỉ số và mở rộng có các bảng công thức.
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/index
Gói lệnh index của David Jones mở rộng làm bảng danh mục từ khóa theo một số
chức nang sau:
1. Làm được rất nhiều bảng chỉ số danh mục đồng thời.
2. Có phương án * cho lệnh \index, đưa đối số vào tệp làm chỉ số.
3. Làm đơn giản lệnh đưa chỉ số vào bằng cách khởi đầu lệnh \shortindexingon
sau đó có thể gõ ^{<tên khóa>} thay cho \index{<tên khóa>},
_{<tên khóa>} thay cho \index*{<tên khóa>}. Không dùng những lệnh này
nữa hãy cho vào lệnh \shortindexingonoff. Những từ khóa này trong môi
trường toán là không được.
4. Gói lệnh này kèm theo cả gói lệnh showidx và thêm vào lệnh trong van bản
\proofmodetrue thì các từ khóa của chỉ số sẽ in ra bên lề trang, còn định
dạng lề trang và phông chữ in ra bên lề dùng lệnh \indexproofstyle, ví dụ
như \renewcommand{\indexproofstyle}{\footnotesize\itshape}.
Sau khi đưa gói lệnh vào \usepackage{index} ta có thể định nghia tệp chỉ số mới
\newindex hoặc định nghia lại \renewindex.
\newindex{<dấu dẫn>}{<tệp idx>}{<tệp ind>}{<tiêu ề bảng>}
<dấu dẫn> Nhãn này ánh dấu chuyển chỉ số vào tệp nào. Như vậy các lệnh
\index và \printindex có ối số tùy chọn như: \index[<dấu dẫn>]{…}
và \printindex[<dấu dẫn>].
<tệp idx> Sau khi chạy LATEX lần thứ nhất thì tạo ra tệp có phần mở rộng
<tệp idx> (ba kí tự bất kì) giống như trường hợp bình thường mặc ịnh
luôn luôn có tệp .idx.
<tệp ind> định hướng chạy \MakeIndex từ tệp <tệp idx> ở trên ra tệp <tệp ind>
để khi chạy LATEX lần nữa thì gọi tệp có phần mở rộng này.
<tiêu đề bảng> Tiêu đề của mỗi bảng danh mục từ khóa.

2 Tệp ví dụ và biên dịch nó
Ta lấy một ví dụ tệp vieindex.tex có nội dung như.
\documentclass[12pt]{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{index}
\makeindex
\newindex{aut}{adx}{and}{Bảng danh mục từ khóa}
\newindex{not}{ndx}{nnd}{Bảng ký hiệu}
\begin{document}
\chapter{Sử dụng gói lệnh index}
\section{Các lệnh phần ầu}
\begin{itemize}
\item ánh thắng một vạn quân, không bằng tự thắng lòng
mình. (Thích Ca)\index[aut]{Thích Ca}\index{Thích Ca}
\item Không nên mưu việc lớn với kẻ nói nhiều.(Vân Trung Tử)
\index[not]{Vân Trung Tử}
\item ừng khinh việc nhỏ. Lỗ nhỏ làm ắm thuyền. (Quan Doãn tử)
\index[aut]{Quan Doãn tử}
\end{itemize}
\section{Định nghia bảng danh mục khác nhau}
\begin{itemize}
\item Ba người cùng đi, tất có một kẻ làm thầy ta được. (Khổng tử)
\index[not]{Khổng tử}\index{Khổng tử}
\item Quân tử nghiêm trang mà không tranh với ai, hợp quần
với mọi người mà không bè ảng. (Luận Ngữ)\index[not]{Luận Ngữ}
\item Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.(Tục Ngữ)\index[aut]{Tục Ngữ}
\end{itemize}
\printindex[not]
\printindex[aut]
\printindex
\end{document}
Các bước tiến hành để tạo ra các tệp chỉ số:
1. Sau khi chạy LATEX ối với tệp vieindex.tex cho ba tệp vieindex.idx,
vieindex.adx và vieindex.ndx.
2. Tạo ra danh mục chỉ số chính:
makeindex -o vieindex.ind vieindex.idx
This is makeindex, version 2.14 [02-Oct-2002]
(kpathsea + Thai support).
Scanning input file vieindex.idx….done
(2 entries accepted, 0 rejected).
Sorting entries….done (2 comparisons).
Generating output file vieindex.ind….done
(9 lines written, 0 warnings).
Output written in vieindex.ind.
Transcript written in vieindex.ilg.
3. Tạo ra bảng danh mục có ánh dấu là aut:
makeindex -o vieindex.and vieindex.adx
This is makeindex, version 2.14 [02-Oct-2002]
(kpathsea + Thai support).
Scanning input file vieindex.adx….done
(3 entries accepted, 0 rejected).
Sorting entries….done (4 comparisons).
Generating output file vieindex.and….done
(10 lines written, 0 warnings).
Output written in vieindex.and.
Transcript written in vieindex.ilg.
4. Tạo ra bảng danh mục có ánh dấu là not:
makeindex -o vieindex.nnd vieindex.ndx
This is makeindex, version 2.14 [02-Oct-2002]
(kpathsea + Thai support).
Scanning input file vieindex.ndx….done
(3 entries accepted, 0 rejected).
Sorting entries….done (5 comparisons).
Generating output file vieindex.nnd….done
(13 lines written, 0 warnings).
Output written in vieindex.nnd.
Transcript written in vieindex.ilg.
5. Chạy lại LATEX lần nữa cho kết quả.

3 Biên dịch trong VieTeX 3.0
1. Việc dùng makeindex thông qua giao diện với việc chỉ sửa đuôi tệp chỉ số:
Tools–>Wizard Makeindex

Hình 1: Giao diện dùng makeindex
2. Lần lượt thay đuôi ndx và idx cho ta ngay kết quả.(có thể xem trước bảng chỉ số)
3. Biên dịch lại 2 lần nữa cho kết quả.

Hình 2: Có nhiều bảng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: