VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh iwona.sty – phông và ký hiệu mới

Posted by nhdien on 05/06/2011

Gói lệnh được thiết kế các kí hiệu toán học đẹp hơn.  Hãy đưa vào phần đầu lệnh \usepackage{iwona}
http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/kurier/
Gói lệnh đã có trong MiKTeX, nạp gói lệnh từ chương trình quản lý gói lệnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: