VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh kurier.sty bộ phông và ký hiệu mới

Posted by nhdien on 04/06/2011

Gói lệnh được thiết kế các kí hiệu toán học đẹp hơn.  Hãy đưa vào phần đầu lệnh \usepackage{kurier}
http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/kurier/
Thiết kế mặt: Ma\l{}gorzata Budyta, Warszawa, Ba Lan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: