VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh lxfonts.sty – phông ký hiệu toán và văn bản

Posted by nhdien on 02/06/2011

Gói lệnh được thiết kế các kí hiệu toán học đẹp hơn. Gói lệnh này có thể chạy cùng với gói lệnh amstex. Hãy đưa vào phần đầu lệnh \usepackage{lxfonts}
http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/lxfonts/
Tìm kiếm các lệnh trong gói lệnh đã có trong MiKTeX.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: