VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh cite.sty – đánh số các trích dẫn

Posted by nhdien on 15/05/2011

Gói lệnh này đưa ra một số dạng số trích dẫn. Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \usepackage{cite}
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/cite/
Tác giả của gói lệnh là Donald Arseneau. Tài liệu này chỉ mô tả cách sử dụng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: