VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

tabularborder.sty làm đẹp đường kẻ bảng ngang

Posted by nhdien on 04/05/2011

Gói lệnh của Johannes Fink mới xuất hiện có tại
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/tabularborder/
Nhằm kẻ một số khung bảng đẹp và thuận tiện hơn.Đặc biệt có ba lệnh kẻ ngang
\toprule
\bottomrule
\midrule

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: