VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh titletoc.sty làm mục lục theo chiều ngang

Posted by nhdien on 02/05/2011

Gói lệnh được viết bởi Javier Bezos có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/titlesec/
Gói lệnh titletoc.sty cùng với titlesec.sty cùng một địa chỉ và người viết. Tôi đã giới thiệu gói lệnh titlesec.sty, ở đây giới thiệu một số lệnh định dạng lại mục lục của văn bản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: