VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bảng thuật ngữ và ký hiệu

Posted by nhdien on 24/12/2010

Giống như  làm chỉ mục một tài  liệu có bảng các kýhiệu và từ  điển  thuật ngữ. Gói lệnh glossary.sty cho ta làm điều này. Biên dịch giống như  makeindex VieTeX bản mới kết hợp chạy liên hoàn

Nhập lệnh cho bảng \glossary{name=…,description=….}


Dịch bằng tổ  hợp liên hoàn

Kết quả cho ra bảng

Gói lệnh glossary.sty có rất nhiều lựa chọn và tùy biến rất hay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: