VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Maple: Các hàm mật độ xác suất cơ bản

Posted by nhdien on 06/06/2010

Các dạng hàm mật độ xác suất có thể kiểm tra qua một giao diện.

Bài của Nguyễn Lương Bằng, tuy không được hay lắm nhưng chỉ để tham khảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: