VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

thmbox.sty kiểu khung nội dung môi trường định lý đặc biệt

Posted by nhdien on 12/03/2010

Gói lệnh thmbox.sty làm một loại khung đặc biệt có tại
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/thmbox/
Emmanuel Beffara đã viết gói lệnh này để cho khung định lý được đa dạng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: