VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

niceframe.sty có phông các biểu tượng đẹp

Posted by nhdien on 06/03/2010

Gói lệnh niceframe.sty làm khung rất tốt có tại
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/niceframe/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: