VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dashundergaps.sty đường kẻ và dấu chấm chấm dưới văn bản

Posted by nhdien on 20/02/2010

Ta có nhiều gói lệnh vè gạch dưới, tạo đường kẻ trên dòng hay các dấu chấm trên dòng, nhưng vẫn chưa đủ và thuận tiện dùng trong nhiều tình thế. Tác giả Merciadri Luca viết gói lệnh dashundergaps.sty nhằm tạo dấu kẻ dưới, dấu đất đoạn, dấu chấm cho các dòng văn bản. Gói lệnh có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/dashundergaps/

Mục đích khi văn bản có đánh dấu đứt đoạn hoặc dấu chấm ở dưới. Thứ hai là tài liệu có khoảng trống cần phải điền vào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: