VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

subcaption.sty mở rộng quản lý chú thích hình và bảng

Posted by nhdien on 06/12/2009

Gói lệnh subcaption.sty nằm trong gói lệnh caption.sty vẫn ở địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/caption/

Khi ta chạy caption.ins thì gói lệnh subcaption.sty được sinh ra và khi đó ta sẽ sử dụng được.
Khi dùng ta thực hiện ngay
\usepackage[<Tùy chọn>]{caption}
\usepackage[<Tùy chọn>]{subcaption}

Ta có thể sử dụng trực tiếp tùy chọn cho gói lệnh này như:
\usepackage{subcaption}
\captionsetup[sub]{<Tùy chọn>}

Mặc định đặt trong subcaption.sty là:
margin=0pt,font+=small,labelformat=parens,labelsep=space,
skip=6pt,list=false,hypcap=false

Tùy chọn chỉ ra trong  \usepackage[. . . ]{subcaption}! và \captionsetup[sub]{. . .} sẽ được đè lên tùy chọn của \captionsetup{. . .} và \captionsetup[figure]{. . .}, nhưng có thể ghi đè lại bằng \captionsetup[subfigure]{. . .}(tương tự cho ‘table’).

Một số quy tắc chỉ ra thứ tự đặt tùy chọn:
1 Đặt tùy chọn cho toàn cục (\verb!\usepackage[. . . ]{caption}! và  \verb!\captionsetup{. . . }!)
2  Đặt môi trường (\verb!\captionsetup[figure -hoặc- table]{. . . }!)
3 Đặt cho cục bộ (\verb!\captionsetup{. . .}! trong môi trường  figure hoặc table)
4 Mặc định đặt cho ‘sub’ (\verb!margin=0pt,font+=small,. . . ,! như ở trên)
5 Đặt lại cho ‘sub’  (\verb!\usepackage[. . . ]{subcaption}! và \verb!\captionsetup[sub]{. . .}!)
6  Đặt cho môi trường ‘sub’  (\verb!\captionsetup[subfigure -hoặc- subtable]{. . . }!)
7  Đặt địa phương  ‘sub’ (\verb!\captionsetup{. . . }! trong subfigure hoặc subtable)

Ví dụ
\usepackage[labelsep=quad,indention=10pt]{caption}
\usepackage[labelfont=bf,list=true]{subcaption}
\captionsetup[table]{textfont=it,position=top}
\captionsetup[subtable]{textfont=sf}

Vậy tùy chon trong môi trường subtable đã có
indention=10pt,position=top,margin=0pt,font=small,
labelformat=parens,labelsep=space,skip=6pt,hypcap=false,
labelfont=bf,list=true,textfont=sf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: