VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

fonttable.sty – liệt kê ký tự bảng phông

Posted by nhdien on 30/10/2009

1. Bảng ký tự phông
Để in ra bảng các ký tự một phông có gói lệnh fonttable.sty của Peter Wilson, Herries Press tại

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/fonttable/

Một số gói lệnh có các phông đặc biệt và có lệnh kèm theo để thể hiện ký hiệu đó. Nhưng cũng có cách khác dùng dùng ký hiệu là định nghĩa phông rồi dùng lệnh \symbol{} để lấy ký tự đó ra, ví dụ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: