VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lệnh tự định nghĩa trong latex

Posted by nhdien on 11/10/2009

Trong 2 cuốn sách của tôi đều dành một chương nói về định nghĩa lệnh và môi trường. Ở đây tôi không nhắc cách làm ở đó. Chỉ nhắc lại một số điều rồi liệt kê một số định nghĩa có ứng dụng cho chúng ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: