VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bài giảng 4.2. Quy nạp toán học trong hình học

Posted by nhdien on 04/10/2009

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

Bài 4.  QUY NẠP TOÁN HỌC TRONG HÌNH HỌC
4.4. Bài toán dựng hình và quỹ tích bằng quy nạp
4. 5. Bài tập 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: