VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

mathcomp.sty – Ký hiệu trong văn bản

Posted by nhdien on 07/09/2009

1. Giới thiệu gói lệnh

 Gói lệnh mathcomp.sty các ký hiệu được thực hiện trong môi trường văn bản có tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/mathcomp/

 Trong MiKTeX đã có bạn chạy chương trình có dùng \usepackage{mathcomp} thì nó tự gọi vào.

2. Sử dụng lệnh

Bản danh sách lệnh cuối cùng trong tài liệu này  dưới đây là của Harald Harders có tại
http://www.ring.gr.jp/pub/text/CTAN/info/textcomp-list/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: