VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sách: Hướng dẫn và sử dụng Maple V

Posted by nhdien on 15/08/2009

Hướng dẫn và sử dụng Maple V

Tôi đã lập thành ebook

maplenam

Nhà xuất bản Thống kê
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 14,5-20,5
Số trang: 200

1. LỜI NÓI ĐẦU

Phần mềm Maple đã được nhiều người sử dụng, nhưng tài liệu hướng dẫn và sử dụng chương trình này bằng tiếng Việt còn rất ít và chưa hệ thống đầy đủ. Chúng tôi biên soạn cuốn Hướng dẫn và sử dụng Maple V để kịp thời phổ biến và giúp các bạn đọc sử dụng tốt Maple trong nghiên cứu và học tập. Trong biên soạn chúng tôi dựa vào phần mềm Maple V release 4 mà chúng tôi có và cuốn ” Firt leaves: A tutorial introduction to Maple V: Maple V, Springer-Verlag, 1993, by Bruce W. Char, Keith O. Geddes, Gaston L. Leang, Michael B. Managan, Stephen M. Watt”. Tác giả biên soạn nhân đây cám ơn Viện Toán học đã giúp đỡ cơ sở vật chất và tinh thần cho công việc soạn thảo, đặc biệt có sự cộng tác của GS-TS Nguyễn Khoa Sơn. Tác giả cảm ơn Trung Tâm Thông tin, Trung Tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia đã hết sức giúp đỡ để in ra văn bản này. Tác giả cũng mong nhận được các ý kiến bạn đọc, mọi yêu cầu liên quan tới phần mềm và nội dung cuốn sách xin liên hệ với Nguyễn Hữu Điển, Địa chỉ : Viện Toán học, Phòng Giải tích số và Tính toán khoa học, P.O. Box 631, Bờ Hồ, Hà nội, Việt nam. Điện thoại : 7560253 (NR); 8361317 (CQ).

Hà nội , 3-1999
Người biên soạn : PTS. Nguyễn Hữu Điển,

2. Mục lục

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU MAPLE…………………………………………………….
Chương 0 : GIAO DIỆN MAPLE V…………………………………
0.1 Cài đặt Maple V……………………………………                                                                       
0.2 Giao diện của Maple V………………………………………………..
0.3 Cách sử dụng tài liệu này……………………………………………..
 (Nội dung chương này trong CH00.PDF)
Chương 1 : CÁC LỆNH TRỰC TIẾP VỚI MAPLE…………
1.1 Thực hiện phép toán số học trong Maple………………………..
1.2 Biến số………………………………………………………………………
1.3 Các hằng số toán học của Maple……………………………………
1.4 Các hàm toán học của Maple………………………………………..
1.5 Dấu ngoặc đơn và độ ưu tiên các phép toán…………………….
1.6 Những thành phần của biểu thức…………………………………..
1.7 Dẫy biểu thức…………………………………………………………….
1.8 Cấu trúc tập hợp và danh sách trong Maple……………………..
1.9 Tính toán số với độ chính xác bất kỳ………………………………
1.10 Định nghĩa những hàm đơn giản trong Maple………………..
1.11 Sử dụng alias để thay đổi tên của các hàm
và những ký hiệu toán học………………………………………
1.12 Sửa chữa lỗi……………………………………………………………..
1.13 Đưa kết quả ra bằng : print và lprint……………………………..Chương 2 : MAPLE VỚI GIẢI TÍCH SƠ CẤP………………..
2.1 Giải các phương trình đại số…………………………………………
2.2 Phép thế biểu thức bằng hàm subs………………………………….
2.3 Nghiệm số của các phương trình……………………………………
2.4 Tính giới hạn các hàm số thực và hàm số phức…………………
2.5 Tính tổng…………………………………………………………………..
2.6 Chuỗi nguyên…………………………………………………………….
2.7 Tính đạo hàm……………………………………………………………..
2.8 Tính tích phân xác định và tích phân không xác định………..
2.9 Giải phương trình vi phân…………………………………………….
2.10 Giải công thức truy hồi bằng rsolve………………………………
2.11 Hàm map-phép toán trên mọi phần tử của cấu trúc dữ liệu
Chương 3: MAPLE VỚI ĐẠI SỐ SƠ CẤP………………………
3.1 Giản ước biểu thức bằng simplify…………………………………..
3.2 Khai triển một tích ra thừa số………………………………………..
3.3 Kết hợp các số hạng đa thức bằng lệnh combine……………..
3.4 Giản ước các phân thức bằng normal……………………………..
3.5 Tổ chức đa thức bằng collect………………………………………..
3.6 Sắp xếp các số hạng bằng sort……………………………………….
3.7 Phân tích đa thức ra thừa số………………………………………….
3.8 Chuyển đổi giữa các dạng hàm……………………………………..
3.9 Tìm hệ số của đa thức………………………………………………….Chương 4: MAPLE VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH………………
4.1 Bảng…………………………………………………………………………
4.2 Mảng………………………………………………………………………..
4.3 Tạo hệ thống chỉ số cho mảng và bảng trong Maple………….
4.4 Tính toán ma trận và vector bằng evalm………………………….
4.5 Bộ chương trình đại số tuyến tính linalg và with………………
4.6 Những toán tử tạo cấu trúc cho ma trận và vector……………..
4.7 Truy nhập trực tiếp tới thủ tục của gói chương trình thông qua with…………………………………………………………………………
4.8 Truy nhập tới các thủ tục trong thư viện………………………….Chương 5: ĐỒ HỌA TRONG MAPLE…………………………….
5.1 Giao diện của Maple có đồ họa……………………………………..
5.2 Các dạng tọa độ được Maple cung cấp……………………………
5.3 Hàm vẽ đồ thị trong mặt phẳng plot()……………………………
5.3.1 Hoạt động của hàm Plot()…………………………………..
5.3.2 Vẽ đồ thị với tiêu đề, chm điểm và
đường thẳng nối liền………………………………………..
5.3.3 Vẽ đồ thị từ danh sách giá trị số…………………………..
5.3.4 Điều chỉnh khoảng biến thiên giữa hai trục…………….
5.3.5. Vẽ đồ thị theo tham số……………………………………….
5.4 Hàm polarplot() – Đồ thị trong không gian hai chiều với tọa độ cực…………………………………………………………………………….
5.5. Ánh xạ bảo giác…………………………………………………………
5.6 Đồ thị trong không gian ba chiều- Hàm plot3d()……………..
5.6.1 Tùy chọn của plot3d() trong không gian ba chiều…….
5.6.2 Ví dụ cho plot3d() với tùy chọn…………………………….
5.7 Một số cách vẽ đồ thị khác trong không gian ba chiều………
5.7.1 Plot3d():……………………………………………………………
5.7.2 TUBEPLOT()…………………………………………………….
5.7.3 SPHEREPLOT……………………………………………………
5.7.4 CYLINDERPLOT………………………………………………
5.7.5 Ví dụ về một bài toán cụ thể…………………………………Chương 6: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH MAPLE………………..
6.1 Cơ sở dữ liệu của Maple……………………………………………….
6.2 Các câu lệnh có cấu trúc……………………………………………..
6.2.1 Câu lệnh điều kiện if – then – else – fi……………………..
6.2.2 Câu lệnh lặp While……………………………………………..
6.2.3 Câu lệnh lặp FOR………………………………………………
6.3 Toán tử điều khiển break
và next trong câu lệnh lặp while – for…………………………….
6.4 Tạo lập thủ tục đơn giản trong Maple……………………………..
6.5 Định nghĩa thủ tục Maple với biến cục bộ,
toán tử RETURN, hàm ERROR………………………………….
6.5.1 Sử dụng biến cục bộ……………………………………………
6.5.2 Sử dụng toán tử RETURN…………………………………..
6.5.3 Sử dụng hàm ERROR…………………………………………
6.5.4 Thủ tục lồng nhau………………………………………………
6.6 Những toán tử hàm……………………………………………………..
6.7 trace và printlevel……………………………………………..
6.8 Xem mã thư viện nguồn của Maple………………………………..
6.9 Gọi Maple từ một chương trình
viết bằng ngôn ngữ khác……………………………………………
6.10 Từ Maple định dạng tệp mã nguồn ra ngỏn ngữ :
fortran, latex và eqn………………………………………………….
6.10.1 Ghi các biểu thức ra dạng ngôn ngữ fortran và C…..
6.10.2 Đưa ra dạng LaTeX ………………………………………..
Phụ lục I. Những hàm chuẩn trong Maple
Phụ lục II. Tên các hàm trong các gói thủ tục
 
        
5
13
13
14
1921
21
23
25
25
29
30
33
34
36
3839
40
4244
44
48
50
53
55
56
58
59
60
62
63
66
67
69
70
72
73
75
78
79
8183
85
89
90
91
94
100103
104

106
106
107
109
109

110
112
114
116

117
119
121
123
124
130
131
132
138
139
140

142
142
143
143
144
145

148
149

150
150
152
153
156
156
158
162

164

164
164
166
167
194
 

22 Responses to “Sách: Hướng dẫn và sử dụng Maple V”

 1. Thầy ơi cho em hỏi một bài ứng dụng maple cho bài hệ mã công khai RSA thì làm thế nào ạ!
  Trả lời
  Tôi không chuyên về cái này, hình như có cuốn bài giảng RSA với Maple, nhưng tôi không có, bạn tự tìm lấy nhé.

 2. Tri hoi dau…

  […]Sách: Hướng dẫn và sử dụng Maple V « VieTeX[…]…

 3. thưa thầy em làm ra được rồi ah nhưng em chưa biết kết quả mình có con cách khác nào nữa không mong thầy giúp em đầy là 2 cách mà em đã làm:
  cách1:
  with(plots):with(plottools):with(linalg):
  a:=array(1..5);
  b:=array(1..5);
  c:=array(1..5);
  x:=array(1..5);
  for i from 1 by 1 to 5 do
  a[i]:=i*sin(i*x[i]);
  b[i]:=i*Pi..(i+1)*Pi;
  c[i]:= [ x[i],a[i],x[i]=b[i] ];
  end do;
  plot({ c[1],c[2],c[3],c[4],c[5]});

  và đây là cách 2:
  restart:with(plots):with(plottools):with(linalg):
  A := Array(1..5):
  mau:= [blue,cyan,red,green,yellow];
  for i from 1 by 1 to 5 do
  A[i]:= plot(i*sin(x*i),x=i*Pi..(i+1)*Pi,color=mau[i] );
  end do;
  display([A[1],A[2],A[3],A[4],A[5]]);

 4. thưa thầy cho em hỏi la :em muốn vẽ dồ thị hàm:y=i*sin(i*x) với x thuộc[i*pi;(i+1)*pi], trên cùng hệ trục tọa độ thì làm thế nào ah,em đã thử nhiều lần nhưng không cho kết quả như ý.
  Trả lời
  Bạn vẽ trong Maple thì vào chương đồ thị xem các mẫu. Học đi rồi hãy hỏi nhé.

 5. Nam said

  thầy ơi cho em hỏi tý. Em mới biết đến phần mềm này thầy có thể hướng dẫn cho em biết cách tạo 1 package và thầy chỉ giùm cho em cách vào để khảo sát hàm số và vẽ hàm số dạng tổng quát cho em mới. Em cảm ơn thầy
  Trả lời
  Phần mềm này chỉ soạn thảo văn bản, không vẽ hình, không giúp tính toán gì, muốn học thì trên web này có đủ tài liệu, không phải loại mỳ ăn liền, nên khó làm cho bạn ngay như yêu cầu, tất cả phải từ từ và tự học là chính.

 6. […] Hướng dẫn sử dụng Maple V (Tg: Nguyễn Hữu […]

 7. mitom_vy2 said

  em rất mong nhận được câu trả lời của thầy trong thời gian sớm nhất ạ.

 8. mitom_vy2 said

  em thấy có bài toán sử dụng đến thư viện share trong Maple V. Vậy trong Maple 9 có thư viện share không ạ? hay đó là do người dùng tự tạo ạ?
  Trả lời
  Tôi không thạo thư viện này, nếu có bản trước thì phiên bản sau đều có thôi. Bạn thử tìm hiểu lấy nhé.

 9. Nguyen Quoc Huy said

  E la sinh vien cao hoc xay dung, hien e dang nghien cuu ve Maple
  Theo nhu e biet, cac thay co noi rang Maple ung dung trong mon Co Hoc Vat Ran Bien Dang hay mon Co Hoc Moi Truong Lien Tuc rat tot!
  E dang trong giai doan dau nghien cuu dua tren tai lieu dien tu cua thay
  Muc dich cua e la Tinh toan Chat Long chiu tai trong nha Thap tang tren mat nuoc!
  Thay co noi, Thay dang viet cuon sach thu 2, nhu vay khi nao thay xuat ban, thay nhan tin giup e qua mail duoc khong a?
  Trong nam e lam Luan an roi a! Cam on thay!
  Trả lời
  Cuốn thứ 2 bị lỡ hẹn xuất bản chưa ra được.
  Bạn tự search trên mạng về đề tài của bạn.

 10. mitom_vy2 said

  thầy cho em hỏi: cuốn sách này của thầy em có thể mua đươc ở đâu ạ? Hiện tại em đang học ở Thái nguyên và đã đi khắp các hiệu sách ở đây tìm nhưng đều không có thầy ạ?
  Trả lời
  Sách thì không còn, không thể mua ở hiệu sách. Nhưng nội dung của nó tôi đã làm thành ebook tệp .hcm bạn lấy ở đây hoặc có bài tôi đưa nội dung ebook này lên rồi.

 11. mitom_vy2 said

  Em cảm ơn thầy ạ.

 12. mitom_vy2 said

  Vậy em sử dụng Maple 9.0 được không ạ?
  Trả lời
  Sao lại không được, vào trong Help của nó tìm Euler

 13. mitom_vy2 said

  thầy cho em hỏi: trên Maple V có sẵn hàm timg nghiệm gần đúng của phương trình vi phân bằng phương pháp Euler và Euler cải tiến không ạ?

  Trả lời
  Nên dùng Maple phiên bản mới hơn, nói chung là có bạn vào xem hướng dẫn của Maple hoặc xem hướng dẫn gói lệnh tính toán là có.

 14. anh_aka said

  Em moi cai duoc Maple cua thay. Em muon hoi xem pham mem Maple co su dung de lam thong ke dc khong? (co tinh duoc trung binh co trong so khong?)

  Trả lời
  Sử dụng được, trong đó có gói lệnh thống kê statistics mọi hàm thông kê đều có và rất dễ sử dụng. Bạn hãy vào xem hướng dẫn của nó.

 15. ha said

  thầy ơi cho em hỏi giải phương trình lượng giác dùng goi lệnh Tutor trong maple giải như thế nào?Giúp em nha thấy.Em cảm ơn thấy

  Trả lời
  Mỗi gói lệnh đều có hướng dẫn, có một trang web chuyên về maple thạo hơn tôi. Bạn tự tìm hiểu lấy thôi.

 16. Lai Minh Luc said

  tác giả ơi sao sau khi tải về rồi thì mở lên thấy trắng như giấy chưa viết chẳng có gì trong đó cả trong khi các Ebook CHM trong máy vẫn đọc được bình thường. Mong tác giả giúp có được tài liệu.

  Trả lời
  Trong khi lấy về bị lỗi bit nào đó. Đành xóa đi và lấy lại thôi. Tôi để trên đó lâu rồi các học trò của tôi đều lấy về dùng tốt. Xem đường truyền của bạn thế nào nhé.

 17. Nguyen Trong Cuong said

  Thay oi, em khong down o dau duoc maple 5, thay co the share cho em 1 cai link duoc khong???

  Trả lời
  Bây giờ là Maple 13 rồi, bạn đang ở đâu nếu ở Hà Nội, hoặc thành phố lớn thì ra các cửa hàng đĩa sẽ có. Hoặc tìm kiếm trên mạng có một số trang web của Viet Nam có đặt phần mềm này, tôi quên mất rồi.

 18. kienngoql said

  em thầy! em thầy! thầy post lên cho chúng con down về đọc đỡ tốn tiền đi thầy !
  Tất cả vì tương lai con em chúng ta @!@

  Trả lời
  Cuốn Maple thì tệp tôi làm sách điện tử rồi; các cuốn khác thì bạn chụp đâu đó thôi vì không còn hoàn toàn là của tôi nữa rồi; Viết khác đi như cuốn quy nạp toán học mới có thể đưa lên được, mà tôi thì bận quá, các bạn thông cảm nhé.

 19. Maple said

  Cám ơn thầy. Tôi sẽ tìm cách xem sao.

 20. Maple said

  Với toán Sơ cấp, người ta hay khai thác mảng Đại số, Giải tích của Maple, mà quên đi một mảng rất hay của nó là Hình học Giải tích. Với lệnh with(geometry) cho hình học Giải tích trong phẳng và with(geom3d) cho hình học giải tích trong không gian, thì có thể nói là không thiếu gì. Tôi đã khai thác nó từ phiên bản Maple 7 (lúc đó tôi mới có máy tính). Nhưng tôi không có uy tín để in sách được.

  Trả lời
  Tôi chũng chia sẻ cùng bạn vấn đề này, nhiều vấn đề rất hay nhưng ở ta chưa đáp ứng được cho cả người nghiên cứu và người học tập. Hình học phổ thông thì có mấy chương trình vẽ hình họ tuyên truyền nhiều, Hình học giải tích thì tính toán nhiều, cũng ít tuyên truyền hơn. Bạn kết hợp với ai đó, hoặc có nội dung tốt thì xuất bản được thôi, những cuốn sách đầu tiên của tôi cũng chẳng khó khăn gì khi thấy nội dung dùng được. Nếu có khó khăn quá liên hệ với tôi để tôi nói với người quen ở nhà xuất bản có thể được.

 21. nguyen thao said

  rất tốt, theo tôi nghĩ thầy nguyễn hữu điễn rất thông thạo phần mềm này. Có điều do khuôn khổ cuốn sách nên thầy chưa đưa ra hết các thủ tục và hàm của maple. xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy.

  Trả lời
  Cám ơn bạn có nhận xét, tôi đang làm cuốn thứ 2 và day cho sinh viên rất nhiều, nếu cần thư cho tôi để trao đổi tiếp.

 22. […] Hướng dẫn sử dụng Maple V (Tg: Nguyễn Hữu […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: