VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh dashrule.sty – tùy biến đường kẻ ngang

Posted by nhdien on 13/08/2009

Ta đã biết nét vẽ liền bằn \hrulefill hoặc nét chấm bằng \dotfill, … Một gói lệnh nhỏ dashrule.sty tại

ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN/macros/latex/contrib/dashrule

mới được cập nhật, chỉ có một lệnh

\hdashrule[<raise>][<leader>]{<width>}{<height>} {<dash>}

[<raise>] Tùy chọn nâng nét vẽ lên theo độ đo raise

[<leader>] Tùy chọn đầu nét vẽ

{<width>} Độ rộng để đặt nét vẽ

{<height>} Chiều cao để đặt nét  vẽ

{<dash>} Nét vẽ.

Ví dụ bạn đọc ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: