VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh showkeys.sty – hiện các nhãn trong tệp kết quả

Posted by nhdien on 12/08/2009

Trong VieTeX cung cấp tự động hoàn thiện các nhãn, môi trường và lệnh. Gói lệnh này cho ta sản phẩm cuối cùng có hiện kèm nhãn đã dùng để tham khảo. Gói lệnh này trong bộ tools của LaTeX, có kèm theo trong MiKTeX. Ta lấy ví dụ một tệp TeX:
————————————————————————-
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}

\newtheorem{theo}{Định lý}

\begin{theo}\label{th:th001}
Cho $c$ cạnh huyền và $ a$, $b$ là độ dài hai cạnh góc vuông thì $ a^2+ b^2= c^2$
\end{theo}

\begin{equation}\label{eq:eq1}
f(x)=x^2
\end{equation}

\begin{equation}\label{eq:eq2}
g(y)=y^2
\end{equation}

Phương trình \ref{th:th001}

Đẳng thức \eqref{eq:eq1} và \eqref{eq:eq3}

Trong \cite{manual},\cite{texbook}

\begin{thebibliography}{99}

\bibitem{manual}
Leslie Lamport.  \newblock \emph{{\LaTeX:} A Document
    Preparation System}.  \newblock Addison-Wesley, Reading,
  Massachusetts, second edition, 1994, ISBN~0-201-52983-1.
 
\bibitem{texbook}
Donald~E. Knuth.  \newblock \textit{The \TeX{}book,}
  Volume~A of \textit{Computers and Typesetting}, Addison-Wesley,
  Reading, Massachusetts, second edition, 1984, ISBN~0-201-13448-9.

\end{thebibliography}

\end{document}
————————————————————-

 1. Binhd thường sẽ ra
showkeys1

2. Thêm lệnh vào đầu:
\usepackage{showkeys}

showkeys2

3. Ta có thể tô màu bằng thêm vào
\definecolor{refkey}{rgb}{0.9451,0.2706,0.4941}
\definecolor{labelkey}{rgb}{0.9451,0.2706,0.4941}

showkeys3

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Định dạng lại hiện ra nhãn
\renewcommand*{\showkeyslabelformat}[1]{%
\fbox{\parbox{2cm}{\normalfont\small\sffamily#1}}}

showkeys45. Không hiện ra nhãn một loại:
\usepackage[notcite]{showkeys} hoặc
\usepackage[notref]{showkeys}
showkeys5
6. Nhãn biểu bảng tương tự

showkeys6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: