VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Hỏi đáp về LaTeX và VieTeX : Phần 4

Posted by nhdien on 08/08/2009

Câu hỏi 1. Khi chuyển dethi.sty sang thư mục mới và chương trình quản lý TeX khác, biên dịch bị lỗi?

Trả lời 1. Gói lệnh dethi.sty không chỉ có mình nó là chạy được mà cần một số gói lệnh khác như shortlst.sty,… vì vậy khi chép sang thư mục khác phải kèm theo tất cả tệp có .sty cùng thư mục. Đặc biệt lớp examdesign.cls tôi đã sửa khá nhiều mới làm được đề thi trắc nghiệm, nên phải chép kèm theo, nếu không TeX sẽ lấy lớp này trong hệ thống mặc định sẽ bị lỗi ngay. Phiên bản tới tôi sẽ đổi tên lớp này để chạy độc lập không lẫn với lớp cũ, đáng lẽ tôi đổi rồi nhưng lại quyên mất, bạn chờ một chút nhé.

Câu hỏi 2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng VieTeX lấy ở đâu?

Trả lời 2. Thực ra tôi lười viết hướng dẫn vì khi cài đặt xong VieTeX bạn có đầy đủ hướng dẫn trong Menu: Help. Từ Help–>VieTeX help là hướng dẫn Menu nếu bạn nào kém tiếng Anh.
Help–>Practical help là hướng dẫn kỹ thuật như tìm kiếm, biên dịch, soạn thảo ra sao,…. Các bạn mới dùng ít nhát phải liếc qua một chút là sử dụng được, cần gì phải sách.

Câu 3. Nhiều bạn hỏi mẫu để làm tái liệu trong VieTeX để ở đâu?

Trả lời 3. Khi cài xong VieTeX bạn đã có trong tay rất nhiều mẫu văn bản về TeX:
1. Khi làm tệp mới đều có mẫu LaTeX để bạn lựu chọn.
2. Trong Menu: Project–>Template Folder có hàng loạt thư mục bạn có thể lấy ra cửa sổ dự án, tất nhiên bạn phải có 1 cây với tên trong cửa sổ dự án. Bạn chỉ cần chọn Menu lấy ra như: luận án, documents, làm sách, thi trắc nghiệm, ….
3. Những Menu về môi trường và kí hiệu lệnh đều là mẫu có sẵn.

Câu 4. Có bạn hỏi dùng gói lệnh phức tạp phải cài thêm một số chương trình phụ khác như perl, M4,…. và gặp khó khăn, cách khắc phục thế nào?

Trả lời 4. Tùy quan điểm của từng người, theo tôi thì gói lệnh phức tạp quá, ta cũng chưa cần nó quá thì chọn cách khác, hay gói lệnh tương tự mà chỉ cần đưa vào \usepackage{} là dùng được. Tôi lấy ví dụ làm bảng biến thiên thì có nhiều cách, chỉ cần đơn giản thôi, tôi thích dùng gói lệnh diagrams.sty và vẽ hình WinTpic cũng được. Các bạn thạo thì có thể tự thiết kế ra một cách đơn giản. Các gói về Hóa học cũng vậy, nếu phức tạp quá thì chỉ chạy trên máy của mình thôi chứ chuyển đi nơi khác lại không chạy được.

Câu 5. Vẽ hình và đưa hình vào trong LaTeX là việc khó cho những người mới làm quen với TeX, đã có các chương trình trợ giúp như TpX, WinTpic, … nhưng nhiều tài liệu nước ngoài dùng Pstrick, Metapost, … thế thì cái nào hơn?

Trả lời 5. Để làm nhanh hình thì dùng phần mềm trợ giúp, nhưng chất lượng không cao. Còn dùng các lệnh của Pstrick, Metapost thì hình đẹp, nhưng học thạo khá lâu, nhưng trên Internet có nhiều trang ví dụ về gói lệnh này. Tôi ủng hộ các bạn Pstrick, Metapost,… để chủ động không phụ thuộc vào phần mềm. Trong VieTeX có công cụ trợ giúp đưa các lệnh vào, chờ các bạn học ý nghĩa và sử dụng nó nữa thôi.

42 Responses to “Hỏi đáp về LaTeX và VieTeX : Phần 4”

 1. Nguyễn Văn Minh said

  Em dùng khai báo:
  \usepackage[utf8]{inputenc}
  \usepackage[vietnam]{babel}
  \usepackage{fancyhdr, extsizes}
  \usepackage{extsizes}
  Nhưng khi biên dịch ra phông chữ có vẻ không giống với phông Times New Roman thông thường (trong word chẳng hạn), con chữ có vẻ to hơn, tròn hơn. Thầy ơi có cách nào khắc phục không ạ. Em cảm ơn.

  • nhdien said

   Không dùng cái này
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   Mà thay bằng
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   sau đó dùng
   \usepackage[utf8]{mathptmx}

   • Nguyễn Văn Minh said

    Em đã thay như thày chỉ dẫn nhưng k đc ạ. Đoạn lệnh khai báo của em như sau, thày kiểm tra giúp em với:
    \documentclass[14pt,a4paper,twoside,openany]{extbook}
    % \usepackage[utf8]{inputenc}
    % \usepackage[vietnam]{babel}
    \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd}
    \usepackage[utf8]{vietnam}
    \usepackage[utf8]{mathptmx}
    %\usepackage[mathscr]{eucal}
    \usepackage{pb-diagram}

    \usepackage{fancyhdr, extsizes}
    \usepackage{extsizes}
    \usepackage{varioref}
    \usepackage{moreverb}
    \usepackage{enumerate}
    \usepackage{array}
    \usepackage{multirow}

    \usepackage{arcs}
    %%
    \usepackage{indentfirst}
    \usepackage{amsfonts}
    \usepackage{graphicx}
    \usepackage{etoolbox}% http://ctan.org/pkg/etoolbox
    \usepackage{graphics}
    \usepackage{graphics,graphpap}
    \usepackage{graphics,color}

    \usepackage{titletoc}
    \usepackage{secdot}
    \usepackage{titlesec}
    \DeclareOldFontCommand{\bfit}{\normalfont\itshape\bfseries}{\mathit\mathbf}

    \usepackage[skip=2pt, labelfont=bf, labelsep=period, textfont=bf]{caption}

    \newcommand{\chuong}{\fontsize{13pt}{15pt}\selectfont} %cỡ phông 14pt}
    \newcommand{\tdcapmot}{\bf\fontsize{13pt}{15pt}\selectfont}
    \newcommand{\tdcaphai}{\bfit\fontsize{14pt}{15pt}\selectfont}
    \newcommand{\tdcapba}{\it\fontsize{14pt}{15pt}\selectfont}
    \newcommand{\tdcapbon}{\fontsize{14pt}{14pt}\selectfont}

    % \usepackage{centerpage}
    % \voffset =0in
    % \hoffset =0in
    %Kích thước tính cho trang A4=210mm x 297mm
    % \setlength{\evensidemargin} {-1.04cm} %Lề phải 2.54cm-0.54cm=2cm
    % \setlength{\oddsidemargin}{0.96cm} %Lề trái2.54cm+0.96cm=3.5cm
    % \setlength{\textwidth}{15.8cm} %Độ rộng khối chữ trong trang =15.5cm
    % \setlength{\textheight}{25cm}
    % \setlength{\topmargin}{-2cm} %Lề trên 2.54cm-0.54cm=2cm

    \makeatletter
    \renewcommand\thechapter{\@arabic\c@chapter}
    %\renewcommand\thechapter*{\@arabic\c@chapter}
    \renewcommand\thesection{\thechapter.\@arabic\c@section}
    \renewcommand\thesubsection{{\thesection.\@arabic\c@subsection.}}
    \renewcommand\thesubsubsection{{\@alph\c@subsubsection)}\hspace{-.4cm}}
    \renewcommand\theparagraph{-\hspace{-.4cm}}
    \makeatother

    \titleformat{\chapter}[display]
    {\centering\bfseries\chuong}
    {\vspace*{-2.5cm}Bài \chuong\thechapter}%Chương trong nội dung
    {2pt}
    {\MakeUppercase}
    []

    \titlecontents{chapter}[2.8pc]
    {\addvspace{3pt}\bfseries}
    {\contentslabel[\hspace*{-.4cm}Bài \thecontentslabel. ]{2.1pc}\,\,\,\fontsize{13pt}{15pt}\selectfont}%{2.1pc}\qquad\,\,}
    {}
    {\hfill\normalfont\quad\thecontentspage\hspace*{-.6cm}}
    \titlecontents{section}[2.8pc]
    {\addvspace{3pt}}
    {\contentslabel[\hspace*{-.5cm}\thecontentslabel.]{1.8pc}\,\,}%\hspace*{-.85cm}k.cách từ lề đến số của mục
    {}
    {\hfill\normalfont\thecontentspage\hspace*{-.6cm}}
    \titlecontents{subsection}[2.8pc]
    {\addvspace{3pt}}
    {\contentslabel[\hspace*{-.4cm}\thecontentslabel]{2pc}\quad}
    {}
    {\hfill\quad\thecontentspage\hspace*{-.6cm}}%\dotfill
    %
    %
    \makeatletter
    %

    %
    \renewcommand\@biblabel[1]{}
    %

    %
    \makeatother

    %
    \makeatletter
    \renewcommand\section{\@startsection{section}{1}{\parindent}%
    {-.3ex}%khoảng cách từ nội dung trước đến mục
    {.1ex}%là khoảng cách sau tiểu mục
    {\tdcapmot}}
    \renewcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\parindent}%
    {-.3ex}%{-.45ex\@plus-1ex\@minus-.2ex}%-.25ex
    {.1ex}%
    {\tdcaphai}}
    \renewcommand\subsubsection{\@startsection{subsubsection}{3}{\parindent}%
    {-.3ex}%{-.45ex\@plus-1ex\@minus-.2ex}%-.25ex
    {.1ex}%
    {\tdcapba}}
    \renewcommand\paragraph{\@startsection{paragraph}{4}{\parindent}%
    {-0.1ex \@plus-1ex \@minus-.2ex}%
    {.1em}%
    {\tdcapbon}}
    \renewcommand\subparagraph{\@startsection{subparagraph}{5}{\parindent}%
    {3.25ex \@plus1ex \@minus .2ex}%
    {-1em}%
    {\normalfont\normalsize}}
    \makeatother

    %

    \makeatletter

    \renewcommand\tableofcontents{%
    % \textheight=25truecm
    % \textwidth=16truecm
    \pagestyle{empty}
    \if@twocolumn
    \@restonecoltrue\onecolumn
    \else
    \@restonecolfalse
    \fi
    \begin{center}
    {\chuong\bf MỤC LỤC}
    \end{center}%
    % \par
    {\hfill\quad Trang\hspace*{-.6cm}}
    \@starttoc{toc}%
    \if@restonecol\twocolumn\fi
    }

    \renewcommand{\ps@plain}{
    \renewcommand{\@oddhead}{}
    \renewcommand{\@evenhead}{}
    \renewcommand{\@evenfoot}{\hfill{\thepage}}
    \renewcommand{\@oddfoot}{\@evenfoot}}
    \renewcommand{\theenumi}{\thechapter.\arabic{enumi}}
    \renewcommand\theequation
    {\ifnum \c@chapter>\z@{\it\thechapter.\fi \@arabic\c@equation}}

    \makeatother
    %%
    \usepackage{picinpar}
    \usepackage{floatflt}
    \usepackage{epic}
    \usepackage{curves}
    \usepackage{makeidx}
    \usepackage{longtable}%
    \usepackage{multicol}%

    %%%

    %\renewcommand{\descriptionlabel}[1]{\hspace{1.25cm} {#1}}
    \newcommand{\R}{\mathbb R}
    \newcommand{\Q}{\mathbb Q}
    \newcommand{\N}{\mathbb N}
    \newcommand{\C}{\mathbb C}
    \newcommand{\Z}{\mathbb Z}
    \newcommand{\lfrt}{\Leftrightarrow}
    \newcommand{\tab}{\mspace{8mu}}

    \setlength{\parindent}{1.2cm}

    \allowdisplaybreaks%tự ngắt công thức quá dài
    \begin{document}
    \include{ch1}
    \end{document}
    Khi chạy thì thông báo lỗi: Unknown option ‘utf8’ for package ‘mathptmx’.
    ….
    1.104. \ProcessOptions\relax

    %(Máy tính của em luôn thông mạng Internet)

   • nhdien said

    Dùng quá nhiều định nghĩa và gói lệnh, cái nọ nó chông cái kia không biết đâu mà lần nhất là dùng extbook, bổ hết đi lấy cái mẫu đơn giản, định nghĩa đem theo và dùng gói lệnh quan trong khi dịch báo lỗi thì đưa vào. Trong chương trình Vietex có ví dụ đơn giản và hàng chục mẫu luận án đơn giản.

 2. Chiến said

  thưa thầy, e bị lỗi này: File ‘hinh1’ not found. trong khi dùng gói lệnh \usepackage{graphicx} để chèn hình vào bản trình chiếu tex, thầy có thể chỉ cho e cách khắc phục được lỗi này không ạ. E cảm ơn thầy

  • nhdien said

   1. Hình có để đúng chỗ tệp TeX không.
   2. Nếu để thư mục khác thì dùng lệnh chỉ đường dẫn \graphicpath{..}

 3. Lê Thị Hải Yến said

  thầy cho em hỏi là em có tải 1 mẫu về trình chiếu bằng latex nhưng khi em chèn nội dung mới vào và cho chạy file mà nó vẫn cứ xuất hiện nội dung cũ là sao ạ
  Trả lời
  Vào chỗ có tệp pdf đó xóa đi và dịch lại, thử xem.

 4. Le Anh said

  Xin hỏi là sao tôi tạo ra file pdf chữ lại bị mờ, có cách nào cải thiện chất lượng chữ không??
  XIn cảm ơn!
  Trả lời
  Đổi phông trước khi biên dịch xem thế nào. Có thể phông bạn dùng không có hoặc có nhưng cỡ không phù hợp khi bạn dùng.

 5. Em chào thầy ạ!
  Thưa thầy là em có 1 bài luận văn, em đã căn chỉnh kích cỡ lề theo quy định chuẩn, nhưng khi em gõ 1 số công thức hơi dài 1 chút thì khi xuất ra pdf bị xuất hiện vệt đen như hình
  Thầy xem giúp em làm sao bỏ được cái dấu đó không thầy ạ, chứ để công thức xuống dòng trông rất xấu thầy ạ! Em cám ơn thầy ạ!
  Trả lời
  1. Dùng {\small ccông thức } để cho nó ngắn lại.
  2. Đặt \documentclass[final,…]{book}
  3. Đọc lại sách ebook tiếng Việt, có lệnh đặt để không có ô đen (lâu quá tôi quên rồi)

 6. hoangmo said

  cho em hỏi làm thế nào để mục lục hiện ra
  Mở đầu
  1. Lí do chọn khóa luận
  2. Mục đích nghiên cứu…
  Trả lời
  1. chỗ không có số thì dùng
  \chapter*{Mở đầu}
  \addcontentsline{toc}{chapter}{Mở đầu}
  2. Dùng lệnh bình thường
  \tableofcontents

 7. Em muốn tạo một môi trường mới tương tự như môi trường picture, hai môi trường này dùng đồng thời trong cùng một file và việc đánh số, caption độc lập với nhau thì làm như thế nào ạ.
  Chẳng hạn như tạo môi trường tên figurenew
  Khi dùng
  \begin{figure}[!ht]
  \centering
  \includegraphics[height=3cm,width=4cm]{vidu1.eps}
  \caption{Ví dụ 1.}\label{fig:abc}
  \end{figure}
  Kết xuất được hình vidu1 với caption là Hình 1.1 Ví dụ 1
  Còn nếu ta dùng ,sau đó
  \begin{figurenew}[!ht]
  \centering
  \includegraphics[height=3cm,width=4cm]{vidu1.eps}
  \caption{Ví dụ 2.}\label{fig:DE}
  \end{figurenew}
  ta lại được hình Vidu1 , nhưng caption của nó lại là
  Hệ thống 1.1 Ví dụ 2.
  Em cám ơn thầy nhiều nhiều ạ!
  Trả lời
  Chỉ làm bằng tay, không có hai hình 1 số như vây.

 8. Đoàn Tuyết Linh said

  Em chào thầy! em làm xong bài luận văn của em xong và biện dịch được mình thường nhưng khi mở file tex của bạn em ra để tham khỏa cách trình bày tóm tắt thì mắc phải lỗi sau, ” processOptions* ” liệu có phải bản của em thiếu gói lệnh gì không ạ ? nếu phải thầy chỉ dùm em cách khắc phục. Em cảm ơn thầy !
  Trả lời
  Trong các tùy chọn của gói lệnh không đầy đủ hoặc gói lệnh chưa nạp vào. Tôi chẳng hiểu em muốn gì? Bài của em không chạy được hay bài của bạn em không chạy được?

  • Đoàn Tuyết Linh said

   Bài của em chạy đươc rồi thầy ạ. em muốn tham khảo phần tóm tắt luận văn của bạn em nên cố mở ra xem thì mới gặp lỗi như vậy. hình như là thiếu vietnam.ldf (vietnam.ldf not found). Em đã vào tool/miktex option/ Update miktex . nhưng nó lại báo lỗi không thể update. Mong thầy chỉ cho, Xin lỗi thầy về câu hỏi không rõ ràng! em cảm ơn thầy
   Trả lời
   Các luận án khác cũng giống như của bạn. Chú ý đầu ra là DVI hay PDF.

   • Đoàn Tuyết Linh said

    được rồi thầy ạ. em vào help/vietnam font, thêm gói trong đó. cảm ơn thầy.

 9. Đoàn Tuyết Linh said

  Xin phép thầy cho em hỏi một chút, em đa x đọc tài liệu nhưng phần này khó hiểu quá,em bị lỗi “Overfull \hbox (38.07426pt too wide) in paragraph at lines 450–451” và hiện không biết sử lý thế nào ạ
  Trả lời
  Dùng phương pháp loại trừ để tìm lỗi. Dịch có lệnh kết thúc trước chỗ đoạn có lỗi xem có được không. Lỗi này là do thiếu hoặc thừa dấu { hoặc } hoặc cấu trúc chưa kết thúc.

 10. nguyễn thị ánh said

  em chào thầy ạ. em đang caì tex winshell ,em cài đặt theo hướng dẫn,đến lúc chạy thử lan đầu tiên thì k chạy được sang PDF may báo lỗi la “cannot start acrobatreader or open the document please check on theexe file and cmd line of the PDFview options” .thầy giúp em với ạ
  Trả lời
  Tôi không dùng Winshell đã lâu, không biết ra sao? có lẽ đặt chương trình acrobat reader chưa đúng trong winshell.

 11. nam said

  Thưa Thầy cho em hỏi. em soạn Vietẽ xuất ra Dvi khi chuyen qua PS rồi chuyển qua PDF thì không thây file PDF đau ca. Cam ơn Thầy.
  Trả lời
  Trong quá trình chuyển có thông báo lỗi gì không? Đã cài đặt các loại GSView như hướng dẫn cài đặt các công cụ chưa? Khi cài đủ công cụ mới có phông chuyển đổi được.

 12. dinhhung said

  thua thay!em chuyen ca foder bai Luan van cua em tu may tinh nay sang may tinh khac.Nhung khi chay de xuat file Dvi va PDF ko dc!no bao loi: Invalid DVI file.em phai lam sao de khac phuc loi nay thay ak.em cam on thay
  Trả lời
  1. Phải biên dịch mới có tệp DVI, PDF
  2. Các đường dẫn và tên tệp không có dấu cách trắng và mã unicode.
  3. Có thể bạn chưa có các gói lệnh
  4. Bạn nên đọc lại cài đặt và sử dụng Vietex 3.0 thật kỹ.
  5. Có lẽ bạn hiểu về TeX quá ít chưa đủ để thực hiện toàn bộ quá trình.

  • em đã khai báo lệnh
   \usepackage{graphicx}
   và chèn hình :
   begin{figure}[!ht]
   \centering
   \includegraphics[scale =0.2]{hinh.jpg}
   \caption{chuthich}\label{fig:}
   \end{figure}
   file hình em đã nằm trong folder tex rui nhung sao no khong chay thay ak!nhung nhu loi o dòng
   \includegraphics[scale =0.2]{hinh.jpg} em đã thay đổi kich cơ nhung sao van khong đc.thầy giúp e với
   Trả lời
   Chữ môi trường begin phải có gạch chéo \begin{figure}…. cẩn thận nhé.

   • Thưa thầy em chỉ chèn đuọc hình với đuôi .eps nhưng với đuôi .jpg thì không được không biét tao sao vậy thầy.
    Trả lời
    Bạn đọc lại [câu hỏi và trả lời] khi sử dụng ảnh ra sao? Đầu ra của TeX có DVI và PDF ra sao? rồi hãy hỏi nhé! đọc 10 phần hỏi đáp đi nhé, tôi không trả lời cách làm sẵn cho bạn mà tự tìm hiểu xem sao?

   • Thưa thầy em chèn hình được nhưng đối với một số hình nó không nằm ở chỗ cần chèn mà lại nhảy xuống trang cuối cùng của văn ban.Em phải thêm lệnh gì để hình trở lại vị trí cần chèn ak!e cam ơn thây ak
    Trả lời
    Bạn có đối số như lệnh sau chưa? [!htp]:
    \begin{figure}[!htp]
    \centering
    \includegraphics[height=2cm,width=3cm]{*.eps}
    \caption{}\label{fig:}
    \end{figure}

 13. Bùi Thị Phương said

  Thưa thầy! Trong quá trình chạy latex, bài của em có đoạn báo lỗi sau ạ

  \bài latex\slides.tex(1): Error: LaTeX Error: File `beamer.cls’ not found.
  \bài latex\slides.tex(2): Error: Emergency stop.

  thầy cho em hỏi là phần cài đặt của em có thiếu phần mềm gì không ạ? và làm thế nào để sửa được lỗi này ạ?
  Trả lời
  Bạn chưa cài gói lệnh beamer.cls em có lệnh sai nghiêm trọng la \bài không có lệnh như vậy.

  • Bùi Thị Phương said

   thầy có thể hướng dẫn em cài thêm gói lệnh beamer.cls được không ạ?
   Trả lời
   Cài gói dấu tiếng Việt thế nào thì beamer cũng như vậy. Mà có hướng dẫn cài Tiếng việt rồi đấy (dài lắm không có thời gian viết lại ở đây).
   Tìm bài: Cài đặt phông Unicode cho tiếng Viêt trong VieTeX

 14. notaoom said

  Thưa thầy Điển ,
  em có 1 đoạn code latex gửi thầy , vì hơi dài nên em xin phép được upload rồi gửi thầy bằng link sau :
  http://www.mediafire.com/?vt128ds3z41b5q1
  Thưa thầy , em rất muốn nội dụng sử dụng trong môi trường verbatim đó nằm ngang sao cho chi tiết của đoạn text toàn đoạn sử dụng trong môi trường verbatim giữ nguyên và người đọc có thể xoay ngang để đọc dễ dàng .
  Thật sự em đã sử dụng các lệnh như : lanscape , rotate , turn , nhưng đều không đưa ra kết quả đúng như ý em ở trên , vì nó chỉ xoay trang sang 90 độ chứ không đưa nội dung nó xoay cùng trang .
  Mong nhận được hồi âm sớm của thầy .
  Trả lời
  Bạn làm các trang thành hình *.jpg rồi quay mới được. Còn quay văn bản không biết có gói lệnh nào không, để tôi xem lại đã.

 15. Mai said

  Em cảm ơn thầy ạ, em làm được rồi ạ!

 16. Mai said

  Thưa thầy, em đang dùng Latex 2.9, vẽ hình bằng wintpic. Khi chuyển từ DVI=>PDF thì phải làm theo các bước: TEX=>DVI=>PS=>PDF. Em đã chuyển được từ TEX=>DVI. Khi chuyển từ DVI=>PS, ấn nút chuyển trên thanh công cụ thì nó hiện ra một bảng đen có chữ rồi biến mất rất nhanh và không có file PS. Latex em cài đặt bị lỗi hay còn thiếu phần mềm gì ạ? Thầy trả lời giúp em với ạ, em cảm ơn thầy ạ!
  Trả lời
  Bạn chẳng có lỗi gì, nhấn tiếp chuyển qua PDF và sau đó nhấn nút xem tệp PDF là hiện ra.

 17. Như Thuận said

  Em dịch ra DVI (PCTex6) thì gặp phải lỗi này
  Overfull \hbox (3.5159pt too wide) in paragraph at lines 134–136.
  Mong thầy giúp em. Thanks alot!
  Trả lời
  Lỗi này chỉ thông báo dòng bạn để hơi trật quá, không ảnh hương đến kết quả. Nếu muốn bạn điều chỉnh từ dòng 134 đến 136 cho phù hợp là được.

 18. trình said

  thưa thầy, không biết câu hỏi này có được trả lời không , nhưng em cũng xin phép hỏi thầy, em đang hoàn thiện bài, khi chưa chèn ảnh vào thì xuât PDF bình thường, nhưng khi chèn ảnh .eps vào thì k thể nào xuất PDF ra được, còn DVI thì vẫn bình thường, Lỗi này phải xử lý như thế nào, mong nhận được hồi ầm từ thầy sớm.
  em cám ơn thầy
  Trả lời
  1. Ảnh eps, bmp, ps chỉ ra được dvi, còn các anh khác jpg,png,tiff,… thì mới ra PDF.
  2. Bạn chuyển các anh đang dùng sang dạng cần thiết.

 19. toivmmath said

  Em tìm đọc nhưng không tìm thấy câu lệnh để làm cho dấu tích phân khi đánh trong môi trường $\int $ để nó to lên đều so với hàm dứoi dấu tích phân. Vậy Thầy có thể giúp em với ạ, em phải dùng lệnh gì được ạ? Em cảm ơn Thầy nhiều!
  Trả lời
  Dùng lệnh \displaystyle hoặc các lệnh \large, \HUGE,…

 20. binh said

  Nhờ các thầy giúp.
  Em cài Vietex+mịktex đầy đủ, các file nội dung đúng nhưng khi dịch thì không thấy file pdf hay dvi gì cả? Mong các thầy chỉ lỗi. Nhiều máy vẫn bị như vậy. Không xuất được file pdf.
  Trả lời
  1. Khi dịch chưa xong và dừng nử chừng thì không có tệp dvi và pdf, nhất khi dịch đang có lỗi thì không bao giờ có tệp này.
  2. Bạn nên tránh dùng các thư mục có dấu trắng hoặc tệp có dấu trắng như: vi du.tex rất hay có lỗi khi dịch.
  3. Bạn lấy hướng dẫn sử dụng về xem phần biên dịch xem sao nhé.

 21. misslee said

  Thưa thầy, thầy làm ơn cho em hỏi một lỗi đó là: trong quá trình em chạy Vietex 2.8, khi ấn F10 cho chạy sang PDF thì có báo rằng thiếu gói lệnh gì đó và yêu cầu em install, em cick vào nút install để chạy tiếp và phía dưới có dòng chữ theo em hiểu là ”luôn luôn hỏi trước khi install” thì em click tắt chức năng này đi. Sau đó thì thấy nó chạy xong và không xuất hiện file PDF. Như vậy là em đã bị lỗi ở đâu và sửa như thế nào được ạ? Em cám ơn thấy nhiều ạ.
  Trả lời
  1. Chạy biên dịch tệp lần đầu và mới thì cần nạp gói lệnh là bình thường. MiKTeX có cơ chế là nếu bạn nối mạng và bạn đặt lấy gói trên Internet thì nó tìm trên Internet để lấy về (cài thế nào bạn vào chỗ [gói lệnh] để đọc mấy bài ở đó). Còn bạn đã lấy MiKTeX về rồi thì đặt lấy trong máy.
  2. Khi dịch không đúng cú phát và thiếu bất cứ cái gì TeX đòi hỏi thì không bao giờ có tệp PDF cuối cùng hoặc DVI cũng vậy. Nhiều khi bạn phải chạy mấy lần mới lấy hết các gói lệnh vào, hãy thử nhiều lần và rút ra kinh nghiệm.

 22. dinh son said

  Thầy ơi cho em hỏi, Khi em sử dụng như sau:
  \documentclass[12pt,a4paper,twoside]{book}
  \begin{document}
  \chapter{chuong 1}
  \chapter{chuong 2}
  \end{document}
  Khi biên dịch ra thì có 3 trang
  Trang 1: chuong 1
  Trang 2: trang trắng
  Trang 3: chuong 2
  Làm sao để bỏ được trang trắng đó Thầy
  Trả lởi
  Thêm vào openany
  \documentclass[12pt,a4paper,twoside, openany]{book}

 23. phạm văn nội said

  thưa thầy cho em hỏi.em cài miktex 2.8 và winshell 2.8 và cài phông vntex của thầy trên win 7 utimate,em đã add phông đó vào miktex rồi mà không thấy vn.time đâu em làm giống hệt cách làm cho win xp mà không được.trên win xp thì em làm được rồi.thầy chỉ em với
  Trả lời
  Với Winshell thì tôi không thạo và cũng chưa dùng bao giờ kiểu cài như bạn. Bạn tự tìm hiểu như XP xem có khâu nào không ổn không.

 24. mr nang said

  Em chào thầy cùng toàn các thầy cô, anh chị em trong cộng đồng Vietex.
  Em xin hỏi trong Vietex có mục nào chuyển đổi các ảnh có đuôi *.pdf và *.jpg sang ảnh có đuôi *.ps hoặc *.eps; hoặc có phền mền nào khác làm được việc trên không ạ.
  Em cám ơn thầy.
  Trả lời
  Bạn vào Graphics–>image convert
  Phần mềm Winfig bạn tìm trong trang web này có bài giới thiệu.

 25. Phạm Ngọc Điền said

  Em chào thầy cùng các bạn.
  Em đang cần học soạn thảo văn bản Latex để dùng trong công việc (em là một giáo viên dạy toán). Em đã dowload VieTex và Miktex về cài nhưng khi cho biên dịch: nhấn F5 thì máy báo lỗi:
  1.windowns cannot find “Latex.exe”. Make sure you typed the name correctly, and then try again. To search for a file, Click the start button, and then click search.
  2.System error: The system is out of memory or resources
  Nhờ thầy cùng các bạn chỉ giùm em cách xử lý.
  Cảm ơn mọi người rất nhiều.
  Trả lời
  Bạn cài xong và khởi động lại máy thì mới chạy tốt.
  Bạn phải cài đúng các thứ tự như tôi hướng dẫn, nhất là cài gói lệnh phông tiếng Việt và biên dịch tập mẫu. Bạn kiên trì và thử lại biên dịch, nhớ là khi biên dịch lại đóng các kết quả đã hiện ra.

 26. Xin được mọi người giải đáp giúp tôi. Tôi đánh luận văn dài khoảng 50 trang. Khi xuất ra DVi thì báo lỗi như sau :
  overfull \vbox has occurred \output is active[37]
  Trả lời
  Đây là loại lỗi thiếu hoặc thừa ngoặc { hoặc }. Tìm lỗi này hơi khó, nhưng bạn phải kiên trì dùng cách loại trừ, nghĩa là biên dịch từng đoạn một, nếu đoạn không có lỗi ta dùng % trước mỗi dòng để tạm bỏ đi (việc này làm rất dễ trong VieTeX là bôi đen rồi vào menu
  Insert–>(+/-) comment
  Lúc bỏ % đi thì làm lại lần nữa).

 27. e khong tim thay file pdgsys.sty said

  e cai dat bang dia cua thay nhung khong co file pdgsys.sty trong program file. Thay chi giup e voi a. e cam on

  Trả lời
  Tất cả tệp *.sty là một gói lệnh kèm thêm của LaTeX, không phải là LaTeX, bạn đọc mấy bài đầu ở trang [gói lệnh] và mấy cuốn sách điện tử sử dụng LaTeX thì sau đó mới dùng VieTeX, chỉ là hệ soạn thảo và trợ giúp cùng với MiKTeX.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: