VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh lettrine.sty – Trang trí chữ đầu dòng

Posted by nhdien on 04/08/2009

1. Giới thiệu

Gói lệnh dùng trang chí văn bản có chữ đầu tiên của đoạn chiếm một số dòng. Gói lệnh do Daniel Flipo viết có tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/lettrine/

Trong MikTeX đã có sẵn. Ta xét gói lệnh thông qua mấy ví dụ dưới đây.

2. Các ví dụ

Cấu trúc cơ bản của gói lệnh là

\lettrine[<Số dòng thụt xuống>]{<Chữ cái>}{<Phần từ>}

Như vậy các bạn dễ dàng áp dụng lệnh trên thông qua các ví dụ sau đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: