VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh bar.sty – Sơ đồ cột

Posted by nhdien on 03/08/2009

1. Giới thiệu

Trình bày một dữ liệu người ta thường biểu diễn bằng đồ thị với thanh. Hai tác giả Joachim Bleser và Edmund Lang có viết gói lệnh nhỏ bar.sty. Gói có tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex209/contrib/barkom/

Gói này đã có từ lâu nhưng được cập nhật và vẫn sử dụng được.

2. Môi trường barevn

Môi trường chính của gói lệnh này là barevn có cấu trúc như sau

\begin{barevn}
<Dòng của đồ thị bảng>
\bar{<Độ cao cột>}{<Loại cột>}[<Chữ dưới cột>]
\end{barevn}

Để xem xét các đối số thông qua ví dụ:

 <Loại cột>  được cho bằng các chỉ số 1,2,3,4,5,6,7, 8 với hình dưới đây

barh1

\setwidth{20} Đặt bề rộng của cột, 20pt

\setdepth{0} Khoảng cách giữa các cột

\setstretch{6} Khoảng cách bước theo trục tung

\setnumberpos{up} Đồ thị quay lên up, down, inside,…

\setxaxis{0}{7}{1} Trục hoành cận dưới và cận trên đến mỗi bước cột.

\setxname{Legend: $n$} Chú thích cột

\setyaxis{0}{18}{6}  trục tung với cận dưới, cận trên và cách mỗi bước

Cụ thể bằng các ví dụ và hình

\begin{barenv}
\setwidth{20}
\setdepth{0}
\setnumberpos{up}
\setxaxis{0}{7}{1} \setxname{Legend: $n$}
\setyaxis{0}{18}{6}
\bar{2}{1}
\bar{4}{2}
\bar{8}{3}
\bar{16}{4}
\bar{16}{5}
\bar{8}{6}
\bar{4}{7}
\bar{2}{8}
\end{barenv}

Bạn xem trong tệp sau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: