VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh olympiad.sty phiên bản 1.0

Posted by nhdien on 13/07/2009

1. Giới thiệu

Nhằm mục đích soạn đề thi tin học và tuyển tập các bài tập về tin học, sách về tin học mà tôi chuẩn bị soạn thảo với các chương trình bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau,… Tôi đã soạn ra gói lệnh này có thể làm:

-Đề thi học sinh giỏi tin hoc.
-Làm tuyển tập và sách về các bài tập tin học.
-Làm các báo, tập san tin học.
Dùng gói lệnh này với gói lệnh listings.sty bắt buộc.

2. Đưa vào phần đầu gói lệnh

1. Gói lệnh đưa vào phần đầu
\usepackage{listings}
\usepackage{expdlist}
\usepackage[all]{xy}
\usepackage[vietex,norunhead]{olympiad}

1. Tùy chọn [vietex] dùng cho tiếng Việt

2. Tùy chọn [norunhead] không làm tiêu đề chạy từ trang thứ hai khi làm sách, tuyển tập, mặc định là làm tạp chí.

\lstset{language=C++,emph={printf,*},emphstyle=\bf,numbers=left,
xleftmargin=16pt, numberblanklines=false, numberstyle=\footnotesize,
numbersep=5pt, tabsize=2}

Đặt đánh số mã chương trình.

3. Cấu trúc một đề thi

Cấu trúc một đề thi gồm các phần
\begin{problem}{<Tên bài>}{<Xuất xứ, tác giả bài tập>}

<Nội dung bài tập>

\InputFile

<Mô tả tệp vào>

\OutputFile

<Mô tả tệp ra>

\Example
\begin{example}{<Tên tệp vào>}{<Tên tệp ra>}
\exmp{
<Các dòng tệp vào>
}{
<Các dòng tệp ra>
}%
\end{example}
\end{problem}

4. Một ví dụ thật

Bạn xem ở cuối bài và toàn bộ gói lệnh lấy về tại đây.

5. Kết luận.

Còn rất nhiều vấn đề để hoàn thiện gói lệnh. Khi viết sách thực sự sẽ được thiết kế và cải tiến thêm trong thời gian tới.

Một ví dụ nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: