VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh tô màu color.sty và colortbl.sty

Posted by nhdien on 10/06/2009

1. Giới thiệu

Một văn bản cũng có lúc phải tô màu một số chữ hoặc làm hộp màu có chữ đổi màu. Ngoài ra các biểu bảng cũng cần tô màu cho đẹp. Bài này liệt kê các khả năng tô màu trong LaTeX thông qua gói lệnh color.sty và colortbl.sty.

2.Gói lệnh tô màu

Muốn tô màu trong LaTeX dùng gói lệnh cơ bản \usepackage[dvips]{color}
và \usepackage{graphicx}. Khi đó ta có thể sử dụng lệnh cơ ban tô màu và màu đã được định nghĩa sẵn như:

tomau2

Ta coi những tên màu ở trên là pha sẵn, thực ra để tạo ra một màu có nhiều các pha chế đơn giản nhất là dựa vào ba màu cơ bản Đỏ, Xanh, Xanh nam với tỉ lệ theo số, một số nhỏ hơn 1. Ta có thể xem bảng sau các mô hình pha màu bằng tên chữ đậm.

tomau3

Về các hệ màu tôi không thạo, tôi chỉ đưa ra đây một số lệnh tô màu
\fcolorbox[named]{Red}{Yellow}{Khung và nền}
{\color[named]{Red}màu chữ}
\colorbox[named]{Yellow}{Màu nền}
tomau4

Thông số named là các các tô màu trên, rồi đến các lệnh màu và nội dung văn bản trong đó.

3. Trợ giúp tô màu trong VieTeX

Trong VieTeX trợ giúp  named bằng cách tô màu [rgb] và còn lại lệnh không thay đổi

\colorbox[rgb]{0.0,1.0,0.0}{Tô màu nền}\\
\textcolor[rgb]{1.0,0.0,0.0}{Tô màu các chữ}\\
{\color[rgb]{0.20,0.60,1.0}Tô màu các chữ}\\
\definecolor{abc}{rgb}{1.0,0.0,1.0}
\textcolor{abc}{Tô màu định nghĩa}\\
\fcolorbox[rgb]{0.0,0.0,1.0}{0.20,0.60,1.0}{Tô màu các chữ}\\

tomau5

Trong VieTeX cung cấp chức năng chọn màu bằng hình ảnh khi chọn nút có bản vẽ:

tomau1

4. Ứng dụng tô màu

– Công thức toán

\colorbox[named]{Yellow}{$f(x)=x^2$}
\begin{center}
 \colorbox{green}{\textcolor{red}{\begin{minipage}{10cm}
       $$\int  x  dx = x^2/2 + C$$
\end{minipage}}}
\end{center}

tomau6

– Tô màu các ký hiệu công thức

\begin{equation}
\textcolor{yellow}{\int_{\textcolor{blue}{-\infty}}^{\textcolor{red}{\infty}}}
\textcolor{green}{f}^{\textcolor{blue}{2}}\textcolor{yellow}{(x)}
\, \textcolor{red}{dx}<\textcolor{blue}{\infty}
\end{equation}

tomau7

– Dóng công thức

\begin{center}
\colorbox{yellow}{\textcolor{black}{
\begin{minipage}{.97\linewidth}
\vspace{-9pt}
\begin{align}
a_1&=b_1+c_1 \\
a_2&=b_2+c_-d_+e_2
\end{align}
\end{minipage}}}
\end{center}

tomau8

– Dùng với gói lệnh empheq.sty

\newcommand*\myyellowbox[1]{%
  \colorbox[named]{Yellow}{\hspace{1em}#1\hspace{1em}}}
\newcommand*\myCornflowerBluebox[1]{%
  \colorbox[named]{CornflowerBlue}{\hspace{1em}#1\hspace{1em}}}
\begin{empheq}[ box=\myyellowbox]{alignat=1}
a_1&=b_1+c_1 \\
a_2&=b_2+c_-d_+e_2
\end{empheq}

tomau9

– Cho một khối

\begin{align*}
f(x) =& \\[-20pt]
&
\begin{array}{l}
\rowcolor[gray]{0.8}  a_1 + a_2 + a_3 \\
\rowcolor[gray]{0.8} + b_1 + b_2 + b_3 \\
\rowcolor[gray]{0.8} + c_1 + c_2 + c_3 \\
\end{array}
\qquad\text{Chú thích này\eqref{eq:eq1}}\\
      &+ d_1 + d_2 + d_3
\end{align*}

tomau10

5. Tô màu dòng và cột trong bảng

Lệnh tô màu một hàng đặt tại vị trí hàng đó
\rowcolor[rgb]{0.0,0.0,1.0}. Tô màu một cột thì đặt ngay trên đầu tùy chọn với
>{\columncolor{red}}

\begin{tabular}{| p{2cm} | p{4cm} | l | l | >{\columncolor{red}}l  |}
\hline\rowcolor[rgb]{0.0,0.0,1.0}
 Hàng &  Hàng  &  Hàng &  Hàng &  Hàng  \\
\hline
\multirow{4}{14mm}{\includegraphics[height=2cm,width=2cm]{nxban.eps}}
 & \multirow{2}{4cm}{Đây là biểu tượng nhà xuất bản} & * & * & Cột \\
 &  & * & * & Cột \\
 &  & * & * & Cột \\
 &  & * & * & Cột\\
\hline
\end{tabular}

tomau11

\arrayrulecolor{black}
\setlength\arrayrulewidth{.4pt}
\setlength{\extrarowheight}{.4pt}
\newcolumntype{A}{>{\columncolor[rgb]{0.8,0.8,0.8}}p{2cm}}

\begin{tabular}{A rr}
\hline
\rowcolor[rgb]{0.525,0.113,0.600} &
\textcolor{white}{WEEK 1} &\textcolor{white}{WEEK 2}\\
\hline
Sunday & 10 & 10\\
\arrayrulecolor[rgb]{0.835,0.835,0.835} \hline
\setlength{\arrayrulewidth}{0.1mm}
Monday & 10 & 10\\
\hline
Tuesday& 10 & 10\\
\hline
Wednesday & 10 & 10\\
\hline
Thursday & 10 & 10\\
\hline
Friday & 10 & 10\\
\hline
Saterday & 10 & 10\\
\hline
\end{tabular}

tomau12

6. Kết luận

– VieTeX sẽ tích hợp danh sách pha màu sẵn để lấy ra sử dụng ngay cùng với các lấy màu đã có.

– Rất tiếc gói xcolor.sty chưa hoa được với gói màu ở đây.

3 Responses to “Gói lệnh tô màu color.sty và colortbl.sty”

 1. Thân văn Hải said

  Làm thế nào để tô màu cho cả 1 trang văn bẻn luôn hả thầy?
  Trả lời
  Có lệnh trong gói mầu nào đó, hiện tại tôi không nhớ. Bạn tra các gói mầu như xcolor, color,….

 2. ducadongnoi said

  Em thưa thầy, em đang tìm hiểu phần trình chiếu trong latex, em chạy thử mấy file của mọi người lấy trên mạng thì em thấy một lỗi chung là
  ! LaTeX Error: File `xcolor.sty’ not found.Type X to quit or to proceed,or enter new name. (Default extension: sty)Enter file name:! Emergency stop.

  Em có theo hướng dẫn download cái texmf về, và cũng cài xcolor từ MiKTeX Package Manager, nhưng không cài được, nó báo lỗi
  MiKTeX Problem Report
  Message: The operation could not be completed because the following file failed verification:

  C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\mik15C.tmp
  Data:
  Source: Libraries\MiKTeX\PackageManager\PackageInstaller.cpp
  Line: 3281
  MiKTeX: 2.9
  OS: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build 2600)
  Invokers: explorer
  SystemAdmin: yes
  PowerUser: no
  Root0: C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\MiKTeX\2.9
  Root1: C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\MiKTeX\2.9
  Root2: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MiKTeX\2.9
  Root3: D:\Phan mem Toan\Latex\MikTex
  UserInstall: C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\MiKTeX\2.9
  UserConfig: C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\MiKTeX\2.9
  UserData: C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\MiKTeX\2.9
  CommonInstall: D:\Phan mem Toan\Latex\MikTex
  CommonConfig: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MiKTeX\2.9
  CommonData: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MiKTeX\2.9

  Em dùng MiKTex 2.9. Thầy xem giúp em với ạ. Em cảm ơn thầy.

  trả lời
  Bạn bỏ dùng góilệnh đó đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: