VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bảng và gói lệnh liên quan (III)

Posted by nhdien on 08/06/2009

6. Gói lệnh makecell.sty

Gói lệnh makecell.sty do Olga Lapko tạo ra có tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/makecell/
Lệnh cơ bản của gói này là
\makecell[<Sắp xếp>]{Văn bản có thể ngắt xuống dòng} thông qua ví dụ các bạn đọc mã nguồn sẽ hiểu

\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
Cell text & 28–31\\
\hline
\makecell{Nhiều dòng \\ một ô} & 28–31\\
\hline
\makecell[l]{Dạt trái \\ văn bản của ô} & 37–43\\
\hline
\makecell*[r]{Dạt phải\\ văn bản của ô} & 37–43\\
\hline
\makecell[b]{Dóng từ dòng dưới \\ văn bản của ô} & 52–58\\
\hline
\makecell*[{{p{3cm}}}]{Ô nhiều văn bản xác định độ dài} & 52–58\\
\hline
\makecell[{{>{\parindent1em}p{3cm}}}]
{Ô nhiều văn bản xác định độ dài} & 52–58\\
\hline
\end{tabular}

bang25

– Một lệnh khác tương tự \thead{Cột đầu đề thứ nhất}

\renewcommand\theadset{\def\arraystretch{.85}}
\begin{tabular}{|l|c|}
\hline
\thead{Cột đầu đề thứ nhất}&
\thead{Cột hai \\ nhiều dòng\\ cũng đầu đề}\\
\hline
Nội dung văn bản& 28–31\\
\hline
\end{tabular}

bang26

– Kết hợp với gói \usepackage{rotating} và lệnh \rothead{}

\settowidth\rotheadsize{\theadfont Chiều cao của cột thứ hai}
\begin{tabular}{|l|c|}
\hline
\thead{Đầu đề cột thứ nhất}&
\rothead{Cột thư hai nhiều dòng \\ Đầu dòng hai}\\
\hline
Cột văn bản bên trái & 28–31\\
\hline
\end{tabular}

bang27

– Kẻ đường chéo ô đầu tiên
\diaghead(H tỉ lệ cao,V tỉ lệ ngang){Văn bản hoặc độ dài cột}
{Đầu đề góc 1}{Đầu đề góc 2}

Thông qua  ví dụ

\begin{tabular}{|c|c|c|}%
\hline
\diaghead{\theadfont Diag ColumnmnHead II}%^^A
 {Diag \\Column Head I}{Diag Column\\ Head II}&
\thead{Second\\column}&\thead{Third\\column}\\
\hline
\makecell[l]{Left aligned \\ cell text}   & A & 37–43\\
\hline
\makecell*[r]{Right aligned \\ cell text} & B & 37–43\\
\hline
\makecell[b]{Bottom aligned\\ cell text}  & C & 52–58\\
\hline
\end{tabular}%

bang28

\begin{tabularx}{.62\hsize}{|X|c|c|}
\hline
\diaghead(4,1){\hskip\hsize}%
{Diag \\Column Head I}{Diag Column \\Head II}&
\thead{Second\\column}&\thead{Third\\column}\\
\hline
\makecell[l]{Left aligned \\ cell text}   & A & 37–43\\
\hline
\makecell*[r]{Right aligned \\ cell text} & B & 37–43\\
\hline
\makecell[b]{Bottom aligned\\ cell text}  & C & 52–58\\
\hline
\end{tabularx}

bang29

\begin{tabular}{|l|c|c|}
\hline
\diaghead(-4,1){\hskip4.2cm}
{Diag \\Column Head I}{Diag Column \\Head II}&
\thead{Second\\column}&\thead{Third\\column}\\
\hline
\makecell[l]{Left aligned \\ cell text}   & A & 37–43\\
\hline
\makecell*[r]{Right aligned \\ cell text} & B & 37–43\\
\hline
\makecell[b]{Bottom aligned\\ cell text}  & C & 52–58\\
\hline
\end{tabular}

bang30

– Bảng có khung đậm viền

\renewcommand\theadset{\def\arraystretch{.85}}%
\renewcommand\theadgape{}
\begin{tabular}{!{\vrule width1.2pt}c!{\vrule width1.2pt}c|c!{\vrule width1.2pt}}
\Xhline{1.2pt}
\multirowthead{4}{First Column head}&
\multicolumn{2}{c!{\vrule width1.2pt}}{\thead{Multicolumn head}}\\
\Xcline{2-3}{1.2pt}
 & \thead{Second \\multlined \\ column head} &
  \thead{Third \\ column head}\\
\Xhline{1.2pt}
Cell text & A &\multirowcell{4}{28–31}\\
\cline{1-2}
\makecell{Multilined \\Cell text} & B& \\
\hline
\makecell[l]{Left aligned \\ cell text} & C
                         & \multirowcell{4}[0ex][l]{37–43}\\
\cline{1-2}
\makecell[r]{Right aligned \\ cell text} & D & \\
\hline
\makecell[b]{Bottom aligned \\ cell text} & E &
  \multirowcell{6}[0ex][r]{37–43\\52–58}\\
\cline{1-2}
\makecell[{{p{5cm}}}]{Cell long long long long long long text with
  predefined width} & F & \\
\cline{1-2}
\makecell[{{>{\parindent1em}p{5cm}}}]{Cell long long long long long
  long text with predefined width} & G & \\
\Xhline{1.2pt}
\end{tabular}

bang31

Bạn có thể lấy tệp Pdf ở đây

2 Responses to “Bảng và gói lệnh liên quan (III)”

 1. Bui Thanh said

  thưa thầy lệnh \multirowcell{4}{28–31}: số 4 để chỉ tham số gì ạ?
  Em cảm ơn thầy.
  Trả lời
  Dùng gói lệnh là hiểu, 4 hàng.

 2. LAMXINH said

  CÁM ƠN THẦY RẤT NHIỀU! VÌ NHỜ HƯỚNG DẪN TRÊN MÀ EM LÀM ĐƯỢC BẢNG SAU; TRƯỚC ĐÓ LÀ MỘT KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI EM!

  \renewcommand\theadset{\def\arraystretch{.85}}%
  \renewcommand\theadgape{}
  \hspace*{-1.35cm}
  \begin{tabular}{!{\vrule width1.2pt}c!{\vrule width1.2pt}c!{\vrule width1.2pt}c!{\vrule width1.2pt}c|c!{\vrule width1.2pt}}
  \Xhline{1.2pt}
  \multirow{2}{*}{\bf CÂU }&\multirow{2}{*}{\bf PHÂN Ý}&\multirow{2}{*}{\bf NỘI DUNG}&\multicolumn{2}{c!{\vrule width1.2pt}}{\thead{\bf ĐIỂM}}\\ \Xcline{4-5}{1.2pt}
  &&&\thead{\bf Từng ý}&\thead{\bf Tổng}\\
  \Xhline{1.2pt}
  \multirowcell{5}{\bf1}&1&\makecell*[{{p{11.25cm}}}]{ $A= \begin{bmatrix}
  1&2&-3&4\\
  2&4&1&10\\
  3&6&-1&15\\
  \end{bmatrix}\xlongrightarrow[d_3-3d_1]{d_2-2d_1}\begin{bmatrix}
  1&2&-3&4\\
  0&0&-5&18\\
  0&0&-10&27\\
  \end{bmatrix}$} &0.5&\multirowcell{5}{\bf1}\\
  \cline{2-4}
  &2&\makecell*[{{p{11.25cm}}}]{ $\xlongrightarrow[]{d_3-2d_2}\begin{bmatrix}
  1&2&-3&4\\
  0&0&-5&18\\
  0&0&0&9\\
  \end{bmatrix}.$} &0.25&\\
  \cline{2-4}
  &3&\makecell*[{{p{11.25cm}}}]{$r(A)=3$} &0.5&\\
  \Xhline{1.2pt}
  \multirowcell{5}{\bf1}&1&\makecell*[{{p{11.25cm}}}]{ $A= \begin{bmatrix}
  1&2&-3&4\\
  2&4&1&10\\
  3&6&-1&15\\
  \end{bmatrix}\xlongrightarrow[d_3-3d_1]{d_2-2d_1}\begin{bmatrix}
  1&2&-3&4\\
  0&0&-5&18\\
  0&0&-10&27\\
  \end{bmatrix}$} &0.5&\multirowcell{5}{\bf1}\\
  \cline{2-4}
  &2&\makecell*[{{p{11.25cm}}}]{ $\xlongrightarrow[]{d_3-2d_2}\begin{bmatrix}
  1&2&-3&4\\
  0&0&-5&18\\
  0&0&0&9\\
  \end{bmatrix}.$} &0.25&\\
  \cline{2-4}
  &3&\makecell*[{{p{11.25cm}}}]{$r(A)=3$} &0.5&\\
  \Xhline{1.2pt}
  \multirowcell{5}{\bf1}&1&\makecell*[{{p{11.25cm}}}]{ $A= \begin{bmatrix}
  1&2&-3&4\\
  2&4&1&10\\
  3&6&-1&15\\
  \end{bmatrix}\xlongrightarrow[d_3-3d_1]{d_2-2d_1}\begin{bmatrix}
  1&2&-3&4\\
  0&0&-5&18\\
  0&0&-10&27\\
  \end{bmatrix}$} &0.5&\multirowcell{5}{\bf1}\\
  \cline{2-4}
  &2&\makecell*[{{p{11.25cm}}}]{ $\xlongrightarrow[]{d_3-2d_2}\begin{bmatrix}
  1&2&-3&4\\
  0&0&-5&18\\
  0&0&0&9\\
  \end{bmatrix}.$} &0.25&\\
  \cline{2-4}
  &3&\makecell*[{{p{11.25cm}}}]{$r(A)=3$} &0.5&\\
  \Xhline{1.2pt}
  \end{tabular}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: