VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bảng và gói lệnh liên quan (II)

Posted by nhdien on 08/06/2009

4. Gói lệnh multirow

Bài tiếp gói lệnh multirow.sty được đưa vào từ đầu \usepackage{multirow}

Tác giả là Jerry Leichter, mục đích hòa nhập một số dòng tại một cột làm một dòng lớn và văn bản được sắp xếp vào đó. Gói lệnh có tại địa chỉ
 http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/multirow/
Lệnh quan trong của gói lệnh này
 \multirow{nrows}{width}{text}

– nrows: Số hàng gộp lại
– width: Độ rộng của cột
– text: Văn bản ở cột mới

 \multicolumn{ncolumn}{|c|}{text}

– ncolumn: Số cột gộp lại
– |c| : Một loại căn văn bản c, r, l.
– text: Văn bản ở hàng mới

\begin{tabular}{ |cc||cccc|}
\hline
                         & & \multicolumn{4}{|c|}{Column} \\
\hline
\multicolumn{2}{|c||}{Row}      & 0 & 1 & 2 & 3  \\
\hline
\hline
\multirow{4}{3pt}{$S_1$} & 0   & 1 & 8 & 14 & 7 \\
                         & 1   & 1 & 0 & 15 & 7 \\
                         & 2   & 6 &11 & 3  & 4 \\
                         & 3   & 13&12 & 0  & 5 \\
\hline
\end{tabular}

bang11

– có độ rộng của cột

\begin{tabular}{ |cc||cccc|}
\hline
                         & & \multicolumn{4}{|c|}{Column} \\
\hline
\multicolumn{2}{|c||}{Row}      & 0 & 1 & 2 & 3  \\
\hline
\hline
\multirow{4}{1in}{$S_1$} & 0   & 1 & 8 & 14 & 7 \\
                         & 1   & 1 & 0 & 15 & 7 \\
                         & 2   & 6 &11 & 3  & 4 \\
                         & 3   & 13&12 & 0  & 5 \\
\hline
\end{tabular}

bang12

– Thêm một ví dụ

\begin{tabular}{|l|c|}
\hline
\multirow{2}{3cm}{Đẹp} &Ba cái \\
\cline{2-2}
                          &Ba cái \\
 \hline
\end{tabular}
\end{verbatim}
\begin{tabular}{|l|c|}
\hline
\multirow{2}{2cm}{\hfill Một \hfill } & Ba cái \\
\cline{2-2}
                          & Ba cái \\
 \hline
\end{tabular}

bang13

– Dóng X và Y vào cột

\newcommand{\B}{$\bullet$}
\setlength{\doublerulesep}{.9\arrayrulewidth}
\addtolength{\tabcolsep}{2pt}
\begin{tabular}{|cl||c|c||c|}
\hline
  &   & \multicolumn{2}{c||}{Y}  & \\
  &   & 0  & 1  & \\
\hline
\hline
  & 0 & n(0,0) & n(0,1) & n(0,\B) \\
\cline{2-5}
\multirow{-2}{*}{X} & 1 & n(1,0) & n(1,1) & n(1,\B) \\
\hline
\hline
  &   &  n(\B,0)   &  n(\B,1)   & n \\
\hline
\end{tabular}

bang16

– Lại ví dụ dóng hàng bên trong

\begin{tabular}{|l|l|p{2cm}|}
\hline
Cột 1 & Cột 2 & Cột 3 \\
\hline
Hàng1 & \multirow{3}{3cm}{Chỗ trống ba hàng: Hàng1, Hàng2,Hàng3} &
Một cột rộng hơn\\
\cline{1-1} \cline{3-3}
Hàng2 && Một cột rộng hơn\\
\cline{1-1} \cline{3-3}
Hàng3 && Một cột rộng hơn\\
\hline
Hàng4 &Cuối cùng & Một cột rộng hơn\\
\hline
\end{tabular}

bang17

– Dùng với gói lệnh đồ họa \usepackage{graphicx}

\begin{table}[htbp]
\begin{tabular}{|p{3cm}|c|c|c|}\hline
\multicolumn{1}{|c|}{\multirow{3}{5pt}{
\begin{rotatebox}{90}{$\xi=1$}\end{rotatebox}}}&111&121&131\\
                                                                &112&122&132\\
                                                                &113&124&133\\
\hline
\multicolumn{1}{|c|}{\multirow{3}{5pt}{
\begin{rotatebox}{90}{$\xi=2$}\end{rotatebox}}}&211&221&231\\
                                                                &212&222&232\\
                                                                &213&224&233\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

bang18

– Hàng xoay, cột xoay ra sao

\begin{tabular}{p{1cm}|cccc}
 & \multicolumn{4}{|c}{Hàng ngang ở đây} \\
\hline
\multicolumn{1}{c|}{\multirow{4}*{\rotatebox[origin=c]{90}{Cột ở đây}}}&111&121&131&141\\
                                                                &112&122&132&142\\
                                                                &113&123&133&143\\
                                                                &114&124&134&144
\end{tabular}

bang119

\begin{tabular}{p{1cm}|cccc}
 & \multicolumn{4}{|c}{Hàng ngang ở đây} \\
\hline
\multicolumn{1}{c|}{\multirow{4}*{\rotatebox[origin=c]{270}{Cột ở đây}}}&111&121&131&141\\
                                                                &112&122&132&142\\
                                                                &113&124&133&143\\
                                                                &114&124&134&144
\end{tabular}

bang20

\begin{tabular}{p{1cm}|cccc}
 & \multicolumn{4}{|c}{Hàng ngang ở đây} \\
\hline
\raisebox{-3ex}[0pt][0pt]{\parbox[t]{0.5cm}{Cột ở đây}} &111&121&131&141\\
                                                       &112&122&132&142\\
                                                       &113&124&133&143\\
                                                       &114&124&134&144
\end{tabular}

bang21

5. Nhãn và sắp đặt bảng trong tài liệu

1. Đặt bảng chủ động và có chú thích trong văn bản người ta dùng môi trường
\begin{table}[!ht]
………………………
\caption{Bảng  chú thích}\label{tab:nhan1}
\end{table}

Đối số  trong  [!htb] có nghĩa là \\
!  : đặt bảng phải tại đây\\
h : Bảng ở đây nếu còn chỗ\\
t : Đặt lên đầu trang sau nếu thiếu chỗ\\
b : Đặt bảng xuống cuối trang\\
Còn dấu chấm là toàn bộ môi trường bảng như

\begin{table}[!ht]
\centering
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline
11& 12& 13& 14&15\\
\hline
21& 22& 23& 24&25\\
 \hline
\end{tabular}
\caption{Bảng  chú thích}\label{tab:nhan1}
\end{table}

\caption{} nội dung chú thích có số
mà ta có thể trích dẫn bằng đặt nhãn \label{tab:nhan1} với \ref{tab:nhan1}

bang22

Đây là bảng số~\ref{tab:nhan1}. Trong VieTeX còn cung cấp chức năng này thông qua Menu:
Latex–>Insert tables–> one table
2. Ngoài ra còn hai bảng ngang hàng trên trang
Latex–>Insert tables–> two table
Phải dùng gói lệnh \usepackage{subfigure} với các chú thích và nhãn như trong cấu trúc sau:

\begin{table}[!ht]
\centering
\subtable[ct1]{
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
A1&A2&A3&A4\\
\hline
 \end{tabular}
\label{tab:*1}}
\hspace{1cm}
\subtable[ct2]{
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
B1&B2&B3&B4\\
\hline
\end{tabular}
\label{tab:*2}}
\caption{ct}\label{tab:*}
\end{table}

bang23

Có thể không dùng thêm gói lệnh nào cũng được
\begin{table}[ht]
\begin{tabular}{p{0.45\textwidth}p{0.1\textwidth}p{0.45\textwidth}}
\centering
\begin{tabular}[b]{|c|c|}
\hline
Một&Hai \\ \hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
\caption{Vi}
\label{tab:left}
&&
\centering{\arrayrulewidth = 1pt
\begin{tabular}[b]{|c|c|}
\hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
\end{tabular}}
\caption{HAI}
\label{tab:right}
\end{tabular}
\end{table}
bang32

Tương tự nhưng dóng phía trên
\begin{table}[ht]
\begin{tabular}{p{0.45\textwidth}p{0.1\textwidth}p{0.45\textwidth}}
\centering
\begin{tabular}[t]{|c|c|}
\hline
Một&Hai \\ \hline
Ba&Bốn\\
\hline
\end{tabular}
\caption{GAI}
\label{tab:left2}
&&
\centering{\arrayrulewidth = 1pt
\begin{tabular}[t]{|c|c|}
\hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
Một&Hai \\ \hline
\end{tabular}}
\caption{Ví dụ}
\label{tab:right2}
\end{tabular}
\end{table}
bang33

3. Bảng ở một bên văn bản
Latex$–>$Insert tables$–>$ side table
Phải dùng gói lệnh \verb!\usepackage{wrapfig}! với các chú thích và nhãn như trong
\begin{wraptable}[12]{r}{6cm}
%\usepackage{wrapfig}
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
*&*&*&*\\
\hline
\end{tabular}
\caption{}\label{tab:*}
\end{wraptable}

bang24

Bạn có thể đọc tệp Pdf ở đây

Bài sau là gói lệnh makecell.sty.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: